Úti okmány kiadása iránti kérelem - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az ügyfél kérelemére úti okmány állítható ki, mellyel külföldre utazhat.

Kulcsszavak: útlevél, utazás, külföld, okmány, kiállítás, útlevél igénylése, igénylés

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az ügyfél kérelemére úti okmány állítható ki, mellyel külföldre utazhat.

 Kizárólag magyar állampolgárok

Útlevél igénylése:

Az ügyfél útlevél igénylését személyesen az ország bármely kormányablakánál vagy okmányirodájánál benyújthatja, külföldön pedig konzuli tisztviselőnél.

Az ügyfél az igénylés során dönthet arról, hogy milyen gyorsasággal szeretné, hogy az útlevele kiállításra kerüljön. A gyorsított eljárásokat igényelni belföldön lehetséges.

Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az írásképtelen vagy írástudatlan, illetőleg a 12. életévét be nem töltött kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz. Az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.

Külföldön postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha

    a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz, feltéve ha nem kell ujjnyomat adatot tartalmaznia az útlevél tároló elemének az

    alábbiak szerint:

Igényléshez szükséges iratok nagykorú kérelmező esetén:

Igényléshez szükséges iratok kiskorú kérelmező esetén:

Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő – az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével – a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, továbbá arcképmását és – az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is

 

Az elkészült útlevél átvétele:

Gyorsított eljárás:

Gyorsított eljárás pótdíjai (melyet az alapilleték mellett kell megfizetni):

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

Rendes eljárás:
A rendes eljárás keretében kiállított magánútlevél kiállításának ideje 20 nap, de kiállítás iránti kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatai alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézés határideje 8 nap, melybe nem tartozik bele a kézbesítés ideje. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Gyorsított eljárás:

 

Alapilleték nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél esetén:

5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint

10 évig érvényes magánútlevél 14 000 forint

1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2 500 forint

Alapilleték kiskorú (18 év alatti) kérelmező részére kiállított magánútlevél esetén:

Gyorsított eljárás pótdíjai (melyet az alapilleték mellett kell megfizetni):

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

Illetékmentes:

Kétszeres alapilletéket kell fizetni:

Bármely okmányiroda/kormányablak, konzuli tisztviselő

Mennyi ideig érvényes útlevél kerül kiállításra?

Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

Hol található részletes tájékoztatás az egyes országok történő beutazásról?

Mióta van biometrikus útlevél?

Kiskorú kérelmező úti okmánynak kiadásához történő szülői hozzájáruló nyilatkozat 

Az útlevél érvényességéről az ügyfél az alábbi honlapon győződhet meg:  https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/OkmanyErvenyessegLekerdezes.xhtml

A meglévő útlevél igénylés gyorsítása szolgáltatás az alábbi honlapon érhető el 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

1990. évi XCIII törvény az illetékekről

69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat;

útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja;

útlevélhatóság : az úti okmány kiadására, visszavonására, az utazás e törvény szerint történő engedélyezésére, illetőleg korlátozására feljogosított közigazgatási szerv;

 

Array Array

EKTFO