Nonprofit szervezet bejegyzése, változásbejegyzése, törlése iránti kérelem

Nonprofit szervezet bejegyzésében, változásbejegyzésében vagy törlésében a bíróság polgári nemperes eljárásban jár el.

Kulcsszavak: egyesület, alapítvány, változás bejegyzés, nyilvántartásból törlés, bíróság, nemperes eljárás, nonprofit, civil, szervezet,

Nonprofit szervezet bejegyzésében, változásbejegyzésében vagy törlésében a bíróság polgári nemperes eljárásban jár el.

Változásbejegyzés:

A bírósághoz a beadványokat ÁNYK űrlapon kell benyújtani. Ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, a beadvány kizárólag elektronikus úton, azaz ügyfélkapus regisztrációval és ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával terjeszthető elő.

Egyesület és alapítvány esetében lehetőség van az egyszerűsített változásbejegyzés kezdeményezésére is, ilyen kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő és ebben csak jogszabályban előírt mintaokiratokat lehet csak csatolni.

 A bíróság a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a kérelmet megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nincs-e helye az ügy áttételének, a kérelem hivatalból történő elutasításának vagy hiánypótlásnak.

A hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor és abban a kérelem valamennyi hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni.

Ha a kérelem áttételének vagy hivatalból történő elutasításának nincs helye, és nem kell a kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a bíróság a változásokat legkésőbb a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül nyilvántartásba veszi.

A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni.

Törlés:

A bíróság a szervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból

- a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a szervezet megszüntetéséről szóló, elektronikus úton megküldött jogerős végzése alapján vagy

- a szervezet feloszlatásáról rendelkező jogerős ítélet alapján kényszer-végelszámolás lefolytatását követően vagy

- az egyszerűsített törlési eljárás befejezését követően.

Késedelmes benyújtás esetén a bíróság 10 000 forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az alapítót.

A szervezet jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni.

 

Alapítvány bejegyzése esetén: 

Egyesület bejegyzése esetén:

Az eljárás illetékmentes. 

Szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék

A törvényszék szerint illetékes ítélőtábla

A kérelemnek helyt adó végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Elutasító végzést megtámadó fellebbezés esetén másodfokon az illetékes ítélőtábla jár el.

Nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési kérelemének helyt adó végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.  

Ha a szervezetet a bíróság a felszámolási eljárás lefolytatását követően törli a nyilvántartásból, a végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.  

Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok letöltése

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól 

nonprofit szervezet: olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, mely nem oszt profitot, legismertebb formái az egyesület és az alapítvány; 

egyesület: az egyesülési jog alapján létrehozott szervezet, amelynek különös formáira: a szövetségre, a pártra, a szakszervezetre, továbbá a külön törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző egyesületekre törvény az egyesületre vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályokat állapíthat meg. Az egyesület (különös formájú egyesület) nevében nem kell feltüntetni az egyesület típusára vagy formájára vonatkozó elnevezést; egyesület (különös formájú egyesület) létrehozható és működtethető olyan elnevezéssel is, melyben a szövetség vagy az egyesülési jog gyakorlására utaló egyéb kifejezés szerepel;

alapítvány: az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét;

gazdálkodó tevékenység: azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek; k

kuratórium: az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

Array

TMCS