Szervezet adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele (NEIH)

Az eljárás alább ismertetett rendje előreláthatólag 2019. január 1-től kerül bevezetésre.

A szervezet adataiban bekövetkezett nyilvántartásba vétele (regisztráció) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 15. § (1) bekezdésének a) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdése, illetve 10/E. § (1)-(2) bekezdése által együttesen kijelölt eljárásban történik.

Kulcsszavak: adatváltozás

Az eljárás alább ismertetett rendje előreláthatólag 2019. január 1-től kerül bevezetésre.

A szervezet adataiban bekövetkezett nyilvántartásba vétele (regisztráció) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 15. § (1) bekezdésének a) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdése, illetve 10/E. § (1)-(2) bekezdése által együttesen kijelölt eljárásban történik.

Az Ibtv. 2. § (1)-(2) bekezdésével érintett jogalanyok, a (3)-(7) bekezdéssel érintett szervezetek kivételével.

A szervezet NEIH-SZE űrlapot tölt ki, melyhez a „Benyújtandó dokumentumok” címszó alatt felsorolt dokumentumokat csatolja, majd az űrlapot a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen benyújtja.

A NEIH-SZE űrlapon az alábbi adatokat kell megadni:

Költségvetési szerv mulasztása esetén a hatóság felszólítja a szervezetet kötelezettségének teljesítésére, felügyeleti szerv intézkedését kérheti, illetve információbiztonsági felügyelő miniszter általi kirendelését kezdeményezheti.

Egyéb jogalany mulasztása esetén a hatóság felszólítja a szervezetet kötelezettségének teljesítésére, illetve 50 ezer Ft-tól 5 millió Ft-terjedő eljárási bírságot szabhat ki, szükség esetén az eljárás során több ízben is.

Ügyfél adatszolgáltatásának határideje:

A szervezetnél bekövetkezett név- vagy székhelyváltozást, illetve jogutódlást a változást követő 8 napon belül kell bejelenteni.

A szervezet jogutód nélküli megszűnését a megszűnés előtt 8 nappal kell a hatósággal közölni.

Hatóság ügyintézési határideje:

Sommás eljárás esetén: az eljárás megindulását követő 8. nap.

Teljes eljárás esetén: az eljárás megindulását követő 30. nap.

Az ügyintézési határidőbe az ügyfél késedelmének, mulasztásának időtartama nem számít bele.

Átalakító / megszüntető okirat (ha az átalakításról / megszüntetésről jogszabály nem rendelkezik)

 

Az eljárás illetékmentes.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (közigazgatási per)

Jogutódlást követő 1 éven belül a jogutód szervezetnél a biztonsági osztályba sorolás soron kívüli felülvizsgálatát el kell végezni.

NEIH-SZE űrlap


A tájékoztatóban hivatkozott űrlap jelenleg nem elérhető, kialakítás alatt van.

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2016. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

szervezet: az adatkezelést végző, illetve az adatfeldolgozást végző vagy végeztető jogi személy vagy egyéni vállalkozó, valamint az üzemeltető;

adatgazda: annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahová jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz az adat kezelését rendeli, illetve ahol az adat keletkezik

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

üzemeltető: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéni vállalkozó, aki vagy amely az elektronikus információs rendszer vagy annak részei működtetését végzi és a működésért felelős

Array

NEIH