Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a 18. életévét betöltött magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Kulcsszavak: adóbevallás, idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a 18. életévét betöltött magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az idegenforgalmi adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

Amennyiben az adózó bevallási, adatbejelentési kötelezettségének az adóhatóság felhívását követően határidőn belül nem tesz eleget, az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Adóügyi Iroda.

Somogy Megyei Kormányhivatal.

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,-Ft

Adómentes az idegenforgalmi adó alól a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épülete után, amely nem minősül lakásnak.

Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely üzemeltető az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, az önkormányzati adóhatóságtól beszerzett „Vendég és idegenforgalmi adónyilvántartást” (továbbiakban: vendégkönyv) papír alapon köteles vezetni.

A vendégkönyvet a jegyző hitelesíti.

A szálláshely üzemeltetője a vendégkönyvet a rendelet 2. mellékletében meghatározott bejelentőlap és nyilatkozat alapján folyamatosan vezeti.

Adómentes:

  1. a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  2. a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  3. a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  4. aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
  5. az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_kf.jar

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_kf.pdf

https://kph.kaposvar.hu/data/onkorm/iranytu/download/ado2017_02.pdf

https://kph.kaposvar.hu/data/onkorm/iranytu/download/ado2017_03.pdf

ÁNYK Nyomtatványkitöltő:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

JAVA futtató környezet:

http://www.java.com/

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

Vendégéjszaka: vendégként eltöltött- éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt- legfeljebb 24 óra.

Kaposvár Település