ÖKÉR - Helyi önkormányzatok által a központi költségvetésből igénybe vett támogatásokat érintő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések

Helyi önkormányzatok által a központi költségvetésből igénybevett támogatásokat érintő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések, jogorvoslathoz kapcsolódó hiánypótlásra beadványok, jelzések

Kulcsszavak: önkormányzat, támogatás, jogorvoslat, fellebbezés, keresetlevél, bírói felülvizsgálat, hiánypótlás, felügyeleti eljárás, felhívás

Helyi önkormányzatok által a központi költségvetésből igénybevett támogatásokat érintő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések, jogorvoslathoz kapcsolódó hiánypótlásra beadványok, jelzések

Helyi önkormányzatok

Az elektronikus ügyintézés az  „Ügyintézés indítása” gomb megnyomásával indítható.

Fellebbezés

A helyi önkormányzat terhére a Magyar Államkincstár az önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága által hatósági döntésben megállapított visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséget illetően az államháztartásról szóló törvény jogorvoslatként lehetőséget biztosít a fellebbezésre.

A fellebbezést kötelező indokolni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A Kincstár központi szervének másodfokú döntése ellen nyitva áll a bírói felülvizsgálat lehetősége.

A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Kincstár területi szerveinek hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a fellebbezés elbírálására jogosult szerv és a felügyeleti szerv a Kincstár központi szerve.

A fellebbezést az első fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül, az azt meghozó hatóságnál, azaz a Magyar Államkincstár érintett önkormányzat székhelye szerint illetékes Megyei Igazgatóságánál kell benyújtani.

Keresetlevél

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a alapján a helyi önkormányzat - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a központi költségvetésből őt megillető támogatások ügyében hozott véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. §a alapján a keresetlevelet a vitatott döntés közlésétől számított 15 napon belül kell az első fokon eljárt közigazgatási szervnél, azaz a Magyar Államkincstár érintett önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei igazgatóságánál kell benyújtani.

Keresetlevél kizárólag a  Magyar Államkincstár MAKPER Hivatali Kapuján (KRID: 434024334) keresztül elektronikus úton nyújtható be.

Felhívás esetén a felhívásban megjelölt teendők.

Fellebbezés esetén az első fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül;

Keresetlevél esetén a vitatott döntés közlésétől számított 15 napon belül;

Felhívás esetén a felhívásban megjelölt határidő

Fellebbezés, keresetlevél esetén

- Fellebbezés, keresetlevél, illetve amennyiben a fellebbezést, keresetet benyújtó szükségesnek tartja, a fellebbezés, kereset alátámasztására szolgáló dokumentumok;

Felhívásra hiánypótlás, nyilatkozattétel, egyéb dokumentumok benyújtása esetén

A felhívásban megjelölt dokumentumok

Valamennyi kérelem esetén

Jogi képviselő útján eljáró ügyfél esetén meghatalmazás az ügyfél részéről;

Felettes szerv:

Jogorvoslat:

Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény;

2011. évi CXCV. törvény;

2016. évi CL. törvény;

2017. évi I. törvény;

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet;

Array

MÁK_ÖF