SZEL - Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartókat megillető támogatások elszámolása

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartókat a központi költségvetésből megillető, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. § i) pontja szerinti támogatások elszámolása

Kulcsszavak: elszámolás, támogatás, nem állami, nemzetiségi önkormányzat, egyházi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, humánszolgáltatás, fenntartó

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartókat a központi költségvetésből megillető, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. § i) pontja szerinti támogatások elszámolása

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartók.

Az „ELEKTRONIKUSAN” gomb megnyomásával van lehetőség az igénybe vett támogatásokról szóló elszámolást a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatósághoz beküldeni, melyhez mellékelni kell az e célra rendszeresített adatlapokat.

Az elszámoló adatlapok az e célra rendszeresített, a Magyar Államkincstár által elkészített, a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/szocialis-normativa-elszamolas) linken, a Kapcsolódó anyagok között találhatók meg.

Ha a fenntartó

a) az elszámolást határidőben nem nyújtja be,

b) a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy

c) az elszámolás hibás benyújtása esetén határidőben nem tesz nyilatkozatot,

és a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján az elszámolásról nem lehet dönteni, az igazgatóság a támogatás folyósítását - a kötelezettség teljesítéséig, illetve az elszámolási kötelezettséggel érintett időszakban igénybe vett támogatásnak az Átr. 23. § (4) bekezdése alapján történő visszafizetésére kötelező határozat véglegessé válásáig - hivatalból felfüggeszti, és írásban felhívja a fenntartót, hogy kötelezettségének a felhívás közlését követő nyolc napon belül tegyen eleget.

A fenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutató alapján a tárgyévet követő év január 31-éig számol el.
A megszűnt fenntartó a fenntartóváltozás időpontját, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés időpontját, illetve a támogatásra való jogosultság más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül számol el.
Ha az egyéni vállalkozó fenntartó meghal, az elszámolást az örökös köteles - legkésőbb a hagyaték jogerős átadását követő tizenöt napon belül - benyújtani.
Ha eljárás indul a fenntartó jogutód nélküli megszűnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követő tizenöt napon belül be kell nyújtani (Átr. 17. § (4) bekezdés).

A Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlap és mellékletei.

Nincs

A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatósága

Fellebbezhető végzés esetén Magyar Államkincstár Központi szerve/határozat esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság

A fenntartók a támogatásokkal kapcsolatos ügyeiket a 2015. évi CCXXII. törvény alapján kizárólag elektronikus úton intézhetik.

Amennyiben a fenntartó egyháznak minősül, és nem jogi képviselővel jár el, a támogatásokkal kapcsolatos ügyeit választása szerint elektronikus úton, illetve papír alapon intézheti.

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/szocialis-normativa-elszamolas 

Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény;

1993. évi III. törvény;

1997. évi XXXI. törvény;

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

Támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás, ide nem értve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatást

Array

MÁK_ÖF