Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Az a szülő, aki felmentést akar kérni gyermeke számára a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, a kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez nyújtja be. Abban az esetben, ha a szülő nem önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét a választott óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A felmentésről a jegyzőnek a törvényi előírás szerint a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével kell döntést hoznia.

 

Kulcsszavak: óvodai mentesség

Az a szülő, aki felmentést akar kérni gyermeke számára a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, a kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez nyújtja be. Abban az esetben, ha a szülő nem önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét a választott óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A felmentésről a jegyzőnek a törvényi előírás szerint a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével kell döntést hoznia.

 

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

Önkormányzati fenntartású óvoda esetén a kérelmet az Egyesített Óvoda székhelyén, a 1134 Budapest, Angyalföldi út 1.szám alatt kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a területileg illetékes védőnői javaslatot és az indokolásban leírtakat igazoló dokumentumot. Nem települési önkormányzati fenntartású óvoda esetén a kérelem másolatát a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél kell benyújtani.

A szülő kérelmét április 20-áig nyújthatja be.

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület.

Óvodák elérhetősége.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

 

Sommás eljárás: A hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

a) hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

Teljes eljárás: ha az eljárást megindító nyilatkozat (kérelem) hiányos a kérelmet teljes eljárásban intézi, hiánypótlásra szólít fel

Lakcím: a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adata irányadó. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak,

Óvodai kötelezettség: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Felmentés: jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Budapest 13. ker. Település