haditechnikai tevékenységi engedélyezés

Haditechnikai termékek gyártására / szolgáltatások nyújtására / külkereskedelmére irányuló tevékenységi engedélyezési eljárások

Kulcsszavak: haditechnikai tevékenységi engedély, haditechnikai termékek előállítása, haditechnikai szolgáltatás nyújtás, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, külkereskedelem

Haditechnikai termékek gyártására / szolgáltatások nyújtására / külkereskedelmére irányuló tevékenységi engedélyezési eljárások

Engedélyt az alábbi vállalkozás kaphatnak:
a) a cégbíróság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, valamint a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, ha az nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett egyéni vállalkozó,
c) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett költségvetési szerv, továbbá
d) határon átnyúló szolgáltatás esetében az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban (a továbbiakban: EGT-állam) bejegyzett vállalkozás.

A haditechnikai tevékenységi engedélyezési eljárás az ügyfél kérelmére indul. 

A kérelem kötelező tartalmi elemei:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, a tevékenység gyakorlásának pontos helye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmezett tevékenység(ek)a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti megnevezése,http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
3. a kérelmezett tevékenységi engedély típusának a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti megjelölése,http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
4. a kérelmező EORI / VPID száma,
5. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
6. gazdasági társaság esetében a cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó és költségvetési szerv esetében azok nyilvántartási száma,
7. a természetes személy tulajdonosok, vezető tisztségviselők, valamint a haditechnikai tevékenységhez kapcsolódó munkakörben tevékenykedő alkalmazottak neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme; gazdasági társaság tulajdonos esetén, a gazdasági társaság természetes személy tagjai, valamint vezető tisztségviselők neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme;gazdasági társaság (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) kérelmező, valamint tulajdonos (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) esetén a társaság legfőbb szervében az egyes tagok által gyakorolható szavazati jog mértéke
8. a tevékenység céljának meghatározása, a kérelem pontos indoklása, a tervezett tevékenység leírása, továbbá a gyártásra vagy szolgáltatásra vonatkozó TESZOR kód, TEÁOR szám feltüntetése,
9. a haditechnikai eszköz kereskedelmi megnevezése, gyártási tevékenység esetén annak típusjele, egyértelmű azonosításához szükséges jellemző műszaki paraméterei,
10. a haditechnikai eszköz a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti besorolása http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982, továbbá haditechnikai eszköz gyártása, haditechnikai szolgáltatás nyújtása iránti kérelem esetén még az alábbi adatok:
11. a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő elválasztásának módja,
12. a telephely használatának jogcíme és annak igazolása,
13. a képződő hulladék kezelésének bemutatása, a környezetvédelemre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának módja,
14. amennyiben a tevékenység folytatásához vagy a titokvédelem érvényesítéséhez külön jogszabályban meghatározottak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a lefolytatás időpontját, az ellenőrzést végző szerv megnevezése és az ellenőrzés eredménye.

Az engedélyt vissza kell vonni, ha

A kérelmet el kell utasítani:

A kérelem elbírálásának határideje: 45 nap

 Bármilyen jellegű haditechnikai tevékenység iránti kérelem esetén csatolandó:
1.1. az összes számlavezető pénzintézet által 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozat (bankinformáció),
1.2. a vállalkozás vezetőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya. Ha a vállalkozás cégjegyzékben nyilvántartott cég  a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
1.3. amennyiben az ügyben nem a vállalkozás képviseletére jogosult jár el, az eljáró ügyintéző meghatalmazása,
1.4. ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kérelmező - az engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül.
1.5. határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltató hitelt érdemlő igazolása, hogy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

2. Kizárólag külkereskedelmi tevékenységre irányuló kérelem esetén csatolandó továbbá, kivéve ha a kérelem eseti tevékenységi engedély, kizárólag tranzit vagy kizárólag bróker tevékenység végzésére irányul:
2.1. a vállalkozás Belső Megfelelési Programja

3. Haditechnikai eszköz gyártása, haditechnikai szolgáltatás nyújtása iránti kérelem esetén csatolandó okiratok továbbá:
3.1. a kérelmező által működtetett minőségbiztosítási rendszer okiratának másolata, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem működtet független szervezet által auditált minőségbiztosítási rendszert,
3.2. a kérelmező NATO beszállítói alkalmasságát igazoló okirat másolata, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem rendelkezik a beszállítói alkalmasságát igazoló okirattal,
3.3. a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását szakterületenként közvetlenül irányító felelős vezető a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének igazolása, szakmai tevékenységének bemutatása,
3.4. a tevékenység végzéséhez szükséges, a kijelölt telephelyen elhelyezkedő épületek építési engedélyének azonosító adatai és az épületek méretarányos tervrajzai vagy az illetékes önkormányzat által kiadott azokat helyettesítő okiratok azonosító adatait,
3.5. a telephelyen működő, engedélyhez kötött technológiai berendezések felsorolása, üzembe helyezésük adatai,
3.6. az épületek, helyiségek és a haditechnikai termékek tároló helyének biztonsági berendezéseire vonatkozó adatok, műszaki leírásuk,
3.7. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a gyártáshoz vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi feltételekkel, valamint a biztonsági előírások betartásának feltételeivel rendelkezik.

Az engedélyezési eljárás illetéke 25 000 Ft (új kérelem, engedély hosszabbítása, tulajdonos változása, ML fejezet bővítése esetén.) A kérelmező adataiban bekövetkezett változások átvezetésének valamint kizárólag haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység engedélyezésére vonatkozó eljárás illetéke a mindenkori alapilleték , ami jelenleg 3 000 Ft

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály - hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet ill., nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv hatáskörében eljárva.

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Az ügyfél a kitöltött tevékenységi engedélykérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztályánál benyújtja (személyesen: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Ügyfélszolgálatán vagy postán: 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1)

Az általános tevékenységi engedély 2 évig hatályos. A tevékenységi engedély hatályának lejárta előtt legalább 45 nappal benyújtott kérelemre indult eljárásban 5 évig hatályos új tevékenységi engedély adható ki.

 

http://mkeh.gov.hu/haditechnika/hadikulker_2012/Teveng

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980                                                                                                                        

Eljárási szabályok: a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95216.348542                                                                                                                           

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet,  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982                                                                                                                      a haditechnikai termékek jelöléséről,valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007(III.19) GKM rendelet, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109742.335492
Az eljárási illeték mértéke és megfizetésének módja: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés,  XXIII. mellékletének 1.pontja, 73. § (2) bekezdés , http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
Fellebbezés: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116.§ (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

1. transzfer: haditechnikai eszköz átadása vagy szállítása egy Európai Unió tagállamában lévő szállító és egy valamely másik tagállamban található címzett között, amely lehet:
a) kiszállítás: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás Magyarország területéről az Európai Unió valamely tagállamába kerül, beleértve az ideiglenes árumozgást,
b) beérkezés: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az Európai Unió valamely tagállamából érkezik Magyarország területére; beleértve az ideiglenes árumozgást.
2. tranzit: szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt Magyarország területén keresztül a) az Európai Unió külső határszakaszai között,
b) az Európai Unió külső, illetve annak belső határszakaszai között vagy, c) az Európai Unió tagállamainak belső határszakaszai között úgy szállítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik.
3. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § e) pontjában ekként meghatározott fogalom.http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.338706
4. haditechnikai eszköz: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982szereplő, a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti biztonsági érdekből ide sorolt termék.
5. bróker tevékenység: a bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két harmadik ország vállalkozásai, vagy szervei között haditechnikai eszköz, vagy szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő, vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást, feltéve, ha az eszközök nem kerülnek Magyarország területére.
6. Belső Megfelelési Program: olyan, a vállalkozás megbízhatóságát alátámasztó tájékoztató dokumentum, amely tartalmazza a vállalkozás tevékenységére vonatkozó információkat, a tevékenysége során keletkezett dokumentumok kezelésének és a nyilvántartás leírását; meghatározza a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét, tartalmazza a vállalkozáson belüli kockázatkezelés leírását, valamint e rendelet előírásainak vállalkozáson belüli végrehajtását, továbbá vállalkozáson belül rendelkezik az esetleges nem megfelelőségek felszámolásának módjáról.
7. hadiipari tevékenység: haditechnikai termék gyártása vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtása;
8. haditechnikai termék, szolgáltatás: a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti érdekből ide sorolt termék vagy szolgáltatás;
9. haditechnikai termék gyártása: a haditechnikai termék előállítására, átalakítására irányuló tevékenység;
10. haditechnikai szolgáltatás nyújtása: a gyártási folyamattól esetenként elkülönült műszaki és gyártástechnikai tervezés, a termék élettartamán belül annak készletezése, tárolása, belföldi forgalmazása, minőségi vizsgálata, üzembe helyezése, üzemben tartása, karbantartása, javítása, korszerűsítése, szét- és összeszerelése, hatástalanítása, megsemmisítése, felkutatása, továbbá a haditechnikai termékkezelői kiképzés, oktatás;
11. hatástalanítás: olyan technológiai folyamat, melynek eredményeként a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióit, ezzel alkalmatlanná válik a rendeltetés szerinti használatra; a folyamat eredményeként egyéb célra alkalmas eszköz, anyag, alkatrész keletkezhet;
12. megsemmisítés: olyan technológiai folyamat, melynek során a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióját; a folyamat eredményeként tovább-, illetve újrahasznosítható anyag vagy hulladék keletkezik;
13. elhagyott haditechnikai termék: harci cselekményekből, a harci cselekményekkor vagy békeidőben történt hanyag anyagkezelésből az élő környezetben, a talaj felszínén, talajban, vagy víz alatt visszamaradt, robbanó töltetet tartalmazó haditechnikai termék;
14. felkutatás: olyan folyamat, melynek során elhagyott haditechnikai termék felderítésre, feltárásra és azonosításra kerül.

Array

BFKH KHENF