Tájékoztatás kérés a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról

A magánszemélyek elektronikus úton tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

Kulcsszavak: saját adatokról tájékoztatás, SZL-ben tárolt saját adatok, nyilvántartott adatok

A magánszemélyek elektronikus úton tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

Az ügyfél, akinek adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolják.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

szükséges rendelkeznie.

A szolgáltatás használatához a személyi azonosítójának a megadása szükséges, amelyet követően azonnal megjelennek a nyilvántartott adatai, amelyeknek PDF formátumú letöltésére és kinyomtatására is lehetősége van.

A Webes Ügysegédben a Kérelmeim, Nyilatkozataim menüpontban a „Megtekintés” gombra kattintva a későbbiekben is megnyithatja a tájékoztatást.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok közlése az elektronikus úton benyújtott kérelem sikeres befogadása után azonnal megtörténik.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról szóló tájékoztatás kérése illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium (kizárólag elektronikus ügyintézés esetén)

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, melyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

A tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt alábbi adatokra terjed ki:

Személyi adatok

Lakóhely adatok

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.

Tartózkodási hely adatok

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Külföldi cím

külföldön élő magyar állampolgár  lakóhelyeként az általa bejelentett országot, települést és lakcímet (postacímet) kell bejegyezni.

Személyazonosító igazolvány adatai

A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja.

Személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány adatai

A személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR - általános adatvédelmi rendelet)  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban együtt: lakcím).

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Központi azonosítási ügynök (KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy a saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

Array

EKTFO