Sértett kár megtérítésének kérelme (szabálysértési eljárás)

A sértett kérheti az eljárás alá vont személytől a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését.

Kulcsszavak: szabálysértés, kártérítés, szabálysértési hatóság, eljárás, szabálysértési, közigazgatási, bíróság, járásbíróság, sértett, kár,

A sértett kérheti az eljárás alá vont személytől a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését.

Sértett: az, akinek a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette a jogát vagy a jogos érdekét.

Az eljárás illetékmentes.

Szabálysértési hatóságok:

A sértett az őt megillető jogokat képviselője útján is gyakorolhatja.

A sértett a szabálysértési eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről a szabálysértési hatóságtól, az ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti az őt érintő iratokat, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet.

Ha az eljárás alá vont személy és a sértett a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság előtt megállapodik a szabálysértéssel okozott kár összegében és megtérítésének módjában, vagy ha a kár összege a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján aggálytalanul megállapítható és azt az eljárás alá vont személy a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság határozatának meghozataláig megtéríti, a 21. § (5) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Ha a sértett a szabálysértési eljárásban kérte a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését és az eljárás alá vont személy a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság első fokú határozatának meghozataláig – a közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével – az okozott kárt nem térítette meg, a szabálysértési határozatban kötelezni kell annak megtérítésére. A kár értékét a szabálysértési hatóság vagy a bíróság határozza meg az eljárás adatai alapján. A sértettet erről a jogáról az előkészítő eljárást lefolytató szervnek, a szabálysértési hatóságnak és a bíróságnak tájékoztatnia kell.

Ha az eljárás alá vont személy és a sértett az okozott kár összegében, megtérítésének módjában nem állapodik meg, illetve a kár összege vitatott, a bíróság a kárigény érvényesítését egyéb törvényes útra utasíthatja.

2012. évi II. törvény a szabálysértési eljárásról

TMCS