Iratbetekintés iránti kérelem

Az ügyfél, a tanú, a szemletárgy birtokosa, illetve harmadik személy kérelme az eljárás irataiba történő betekintés iránt. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében hatóság által hitelesített másolatot kérhet.

Kulcsszavak: iratbetekintés, irat, eljárás, hatósági, közigazgatási, hatóság, eljáró tanú, ügyfél, bíróság, szabálysértés, szabálysértési hatóság,

Az ügyfél, a tanú, a szemletárgy birtokosa, illetve harmadik személy kérelme az eljárás irataiba történő betekintés iránt. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében hatóság által hitelesített másolatot kérhet.

Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés további feltételeit és az iratbetekintésre jogosult személyek körét.

Iratbetekintés iránti kérelmet kell előterjeszteni az eljáró hatóságánál. 

Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés további feltételeit (pl. csatolandó dokumentumok, igazolások, stb.)

Az iratbetekintés iránti kérelem alapvetően illetékmentes, de a közigazgatási hatósági eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által meg nem ismerhető személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért (anonimizálás), valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 200 forint költségtérítést kell fizetni.

Az a szerv, melynek eljárása alatt keletkezett iratokba a kérelmező szeretne betekinteni.

Önálló fellebbezésnek van helye az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, illetve az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott elsőfokú végzés ellen.

Az iratbetekintési jog korlátai:

- nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe,

- nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

A hatóság döntései:

A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja, vagy azt végzésben elutasítja.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

Tanú: aki az általa észlelt múltbeli tényekről tesz vallomást a hatóság előtt, vallomása (tanúvallomás) bizonyíték.

Szemletárgy birtokosa: ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (szemletárgy) megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el, mely esetén a szemletárgy birtokosa kötelezhető a tárgy felmutatására vagy ingatlanba való beengedésre.

TMCS