Fellebbezés

 A fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső okból nem hivatkozott. 

Kulcsszavak: fogyasztóvédelem, fellebbezés

 A fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső okból nem hivatkozott. 

Az ügyfél, vagy akire az elsőfokú döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel élhet. 

A benyújtás menete az alábbi:

  1. Kattintson a „Belépés ügyfélkapun keresztül” menüpontra.
  2. A megjelenő felületen kattintson a "Belépés" gombra, majd adja meg ügyfélkapus azonosítóit.
  3. Az "Ügyintézés indítása" menüpontban válasszon ügytípust.
  4. Válasszon az adott ügytípushoz tartozó űrlapok közül.

Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést, valamint a nem megfelelő fellebbezést az első fokon döntést hozó hatóság visszautasítja. 

A határozat ellen a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni. 

A releváns dokumentumok mellett a fellebbezési illeték megfizetését igazolni átutalás esetén az átutalási bizonylat másolatának csatolásával kell. 

A fellebbezés eljárási illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. Az illetéket az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, és az ügyszám (iktatószám) megjelölésével banki átutalással vagy külön igényelt készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni. Banki átutalás esetén esetében az illetéket a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú "Eljárási illetékbevételi" számlára kell teljesíteni, amely összegnek a beadvány Hatósághoz érkezését követő legkésőbb 8. napon a számlán kell lennie. Átutalás esetén az átutalási bizonylat másolatát a fellebbezéshez kell csatolni. 

A másodfokú fogyasztóvédelmi hatóság országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal. 

A másodfokú hatóság döntése végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye, a perindításra jogosult fél azonban a döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet három példányban a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez elektronikus vagy postai úton (ajánlott küldeményként) benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a https://cegkapu.gov.hu/ honlapon keresztül. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésére álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel. Az ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazást az ügyfél az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartását vezető szerv által rendelkezésre bocsátott azonosító megadásával igazolja. A közigazgatási perek a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak, a perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósult. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

Array Array

ITM