Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyermekgondozási segítő ellátást (GYES) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, a gyám, illetve nagyszülő is.  Az ellátás célja, hogy a kora kisgyermekkorban támogatást nyújtson a gyermek ellátásával kapcsolatos költségek viselésében.

Kulcsszavak: gyerek, gyermekgondozást segítő ellátás, GYES, családtámogatási ellátás, egészségbiztosítás, támogatás, család, neak, nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő, családtámogatás, gyermek, gyemreknevelés

Gyermekgondozási segítő ellátást (GYES) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, a gyám, illetve nagyszülő is.  Az ellátás célja, hogy a kora kisgyermekkorban támogatást nyújtson a gyermek ellátásával kapcsolatos költségek viselésében.

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a kiskorú szülő, ha a gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, valamint a gyám a saját háztartásában nevelt gyermek után. Az örökbefogadó szülő és a nagyszülő.

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani.

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, mely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti. Be kell jelenteni

A gyermekgondozást segítő ellátást legfeljebb e bejelentés hónapját megelőző második hónap első napjától kell érvényesíteni.

Ügyintézési határideje 8 nap, kivéve, ha az igényléskor nem áll rendelkezésre a kérelem elbírálásához szükséges összes adat, mert ebben az esetben 60 nap.

A gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó kérelem benyújtása a "Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására" nyomtatványon történik.

Nagyszülő kérelmező esetében szükséges a "Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatvány kitöltése is. A nyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét.

Az eljárás illetékmentes.

A járási hivatal, illetve az EGT-s járási hivatal jogorvoslati ügyeiben Budapest Főváros Kormányhivatala, családtámogatási kifizetőhely jogorvoslati ügyeiben a Magyar Államkincstár Központ jár el.

A GYES havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegével. Ikergyermekek esetén a gyermekek számával megegyezően többszöröződik. A GYES-ből nyugdíjjárulék kerül levonásra.

A GYES-t legfeljebb 2 gyermek után lehet folyósítani abban az esetben, ha a család GYES-re jogosító életkorú gyermekének 2014. január 1-jét követően születik testvére, vagy mind a két gyermek 2014. január 1-jét követően született.

GYES-re jogosultság időtartama:

A GYES-ben részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem folytathat. Nagyszülő csak a gyermek 3 éves kora után, maximum heti 30 órát, vagy időkorlátozás nélkül, ha otthoni munkavégzést folytat. Az örökbefogadó szülő heti 30 órát meg nem haladó kereső tevékenységet folytathat.

A nyomtatványok elérhetőek az alábbi linken

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a vér szerinti vagy örökbefogadó szülővel, annak házastársával, vagy élettársával életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

kereső tevékenység:  munkaviszonyban, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírói, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységtartósan beteg, illetve súlyosan

fogyatékos személy:

Array

NISZ ZRT.