25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet  szerinti nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása - a kötelezett nyilvántartásból való törlése.

A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó (VOC tartalmú) terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) engedélyével. Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a BFKH-hoz be kell jelentenie.

A BFKH a kötelezett engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a kötelezettet a nyilvántartásból, kérésére, vagy ha a rendeletben előírt feltételeknek már nem felel meg és/vagy rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét a 25/2006. (II.3.) Korm.rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.  Az ügyintézési határidő: 25 nap.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC

Az engedéllyel rendelkezőkről Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

">

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Az eljárás célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó, a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet  szerinti nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása - a kötelezett nyilvántartásból való törlése.

A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó (VOC tartalmú) terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) engedélyével. Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a BFKH-hoz be kell jelentenie.

A BFKH a kötelezett engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a kötelezettet a nyilvántartásból, kérésére, vagy ha a rendeletben előírt feltételeknek már nem felel meg és/vagy rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét a 25/2006. (II.3.) Korm.rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.  Az ügyintézési határidő: 25 nap.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC

Az engedéllyel rendelkezőkről Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Kulcsszavak: illékony szerves vegyület (VOC); festékek, lakkok; VOC-tartalom.

Az eljárás célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó, a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet  szerinti nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása - a kötelezett nyilvántartásból való törlése.

A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó (VOC tartalmú) terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) engedélyével. Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a BFKH-hoz be kell jelentenie.

A BFKH a kötelezett engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a kötelezettet a nyilvántartásból, kérésére, vagy ha a rendeletben előírt feltételeknek már nem felel meg és/vagy rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét a 25/2006. (II.3.) Korm.rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.  Az ügyintézési határidő: 25 nap.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC

Az engedéllyel rendelkezőkről Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Az ügyindításhoz jogosult ügyfél:

az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz, és már rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) nyilvántartásbavételi számmal és fentebb felsorolt tevékenységét már nem kívánja folytatni, törlési kérelemmel fordul a BFKH-hoz;

Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően javaslatot tehet a BFKH-nak a nyilvántartásból való törlésre.                              

A törlési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat vagy illetéket nem kell fizetni.

A 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján kiadott engedélye visszavonását és a nyilvántartásból történő törlését kéri a kötelezett Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályától az alábbi adatok megadásával:

A bejelentő nyilvántartási száma, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), cégjegyzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám), VOC nyilvántartásba vételi száma.

Képviseletre jogosult(ak) szerinti aláírással, pecséttel ellátott nyilatkozat, hogy kéri(k) az adott vállalkozás törlését a BFKH nyilvántartásából.

Eljárási díj nincs a VOC nyilvántartásból történő törlésnél.

/Hivatalból (BFKH) indult eljárás esetén a fogyasztóvédelmi hatóság törlési kérelme./

A 25/2006. (II. 3.) Korm.rendeletben előírt kötelezettségek megsértése esetén a BFKH az engedélyt visszavonja  és egyidejűleg törli a kötelezettet a nyilvántartásból, továbbá a vállalkozás bírsággal sújtható a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól  szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő 25 nap - a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követő naptól számítva.  Az ügyintézési időbe beleszámít az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének az ideje.

Az ügyfélre vonatkozó határidő:

A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat 30 napon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását vagy törlését.

Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása

Kérelem a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének rovatai szerint:

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh026_30.jar

A kérelmező, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszáma, fax száma, e-mail címe, internetcíme, cégjegyzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám) szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése.

Eljárási díj nincs a VOC nyilvántartásból történő törlésnél.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

A törlési  határozat alapján a kötelezett a nyilvántartásból kikerül, a nyilvántartási száma törlésre kerül.

 A törölt vállalkozásokat nem tartalmazza a BFKH weblapja!

A VOC kérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes 

Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC  - papír alapú 

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh026_30.jar

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet   

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairólaz adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,    www.njt.hu

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése                                                                                                                                                                                           

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;
Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is, aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelelő VOC tartalmú terméket. 

 

Array

BFKH KHENF