Pécs - Településképi szakmai konzultáció

A Főépítész kérelemre a településképi követelményekről a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.

Kulcsszavak: településképi tájékoztatás, településképi követelmény, településképi rendelet, településképi arculati kézikönyv, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség.

A Főépítész kérelemre a településképi követelményekről a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.

Aki az adott ingatlanra vonatkozó településképi követelményekkel kapcsolatban tájékoztatást kér.

A szakmai konzultációt

a) építési engedélyhez kötött vagy egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek esetén a Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének 7. mellékletében,

b) az a) pontba nem sorolható tevékenységek esetén a Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének 8. mellékletében meghatározott, papíralapon vagy elektronikus úton benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni. Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

 

Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének 7. vagy 8. melléklete szerinti kérelem: 

Nyomtatvány

valamint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete 46 § (2) bekezdésében meghatározott dokumentáció.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészet.

Pécs Megyei Jogú Város Főépítésze.

A szakmai konzultáció kérelmezése kötelező a helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökségen végzett, építési engedélyhez nem kötött, településképi megjelenést érintő építési tevékenység esetén.

A szakmai konzultáció kizárólag személyesen történhet, az építtető vagy kérelmező részére elektronikus úton jelzett időpontban.

A szakmai konzultáció eredménytelen az Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete 48. §-ában meghatározott esetekben.

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete.

 

 

Településképi követelmények: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletében meghatározott, az építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására, a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, továbbá a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására vonatkozó követelmények.

Településképi arculati kézikönyv: a településképi rendelet szakmai megalapozására készült kézikönyv, mely a település természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.

Pécs Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyve

Településképi rendelet: a településkép védelmét biztosító önkormányzati rendelet; Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

Településkép védelme: a település vagy településrész jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő megőrzése, kialakítása.

Helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség: a helyi építészeti örökségnek az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított azon elemei, amelyek településkép és településtörténet szempontjából meghatározók, sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, várostörténeti, településképi vagy település-szerkezeti értéküknél fogva a település szempontjából kiemelkedő értékűek.

Array

Pécs Település