Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének 49. §-ában és 5. mellékletében meghatározott építési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén.

 

">

Pécs - Településképi véleményezési ügyek

Az építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének 49. §-ában és 5. mellékletében meghatározott építési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén.

 

Kulcsszavak: településkép, településképi vélemény, településképi követelmény, településképi rendelet, tervtanács, építési engedélyhez kötött.

Az építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének 49. §-ában és 5. mellékletében meghatározott építési engedély alapján végezhető építési tevékenységek esetén.

 

Aki az adott ingatlanon építési tevékenységet kíván végezni.

A véleményezési eljárást a Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet  7. melléklete szerinti kérelemmel kell kezdeményezni. A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papíralapon vagy – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

Kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az ÉTDR rendszerben az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a Polgármesternek hozzáférést biztosít.

A Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet  7. melléklete szerinti kérelem és az 50. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentáció.

Nyomtatvány

 

 

 

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészet.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében fellebbezhető.

 

A településképi vélemény és a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció benyújtása az építésügyi hatósághoz az építtető (kérelmező) feladata.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete.

Településképi vélemény: a polgármester által az 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletben meghatározott építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetében az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően, a településképi követelmények teljesítésével kapcsolatban adott vélemény, mely az 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a városi főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményén alapul.

Helyi építészeti-műszaki tervtanács: a polgármester által a településképi követelmények érvényesítése és a településkép-védelmi feladatok ellátása érdekében működtetett szakmai tanácsadó testület.

Építési engedélyhez kötött építési tevékenység: a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17.§-a szerinti azon építési tevékenységek, melyek végzésére az építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.

Településképi követelmények: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletében meghatározott, az építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására, a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, továbbá a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására vonatkozó követelmények.

Településképi rendelet: a településkép védelmét biztosító önkormányzati rendelet; Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

Településkép védelme: a település vagy településrész jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő megőrzése, kialakítása.

 

Array

Pécs Település