Magán-munkaközvetítői tevékenységre vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Kulcsszavak: munka, állás, munkaközvetítés, foglalkozás, álláskereső, magán, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles, foglalkoztatás, foglalkoztatási főosztály, vállalkozás, tevékenység,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy

A magán-munkaközvetítői szolgáltatási tevékenység végzéséhez kötelezően előírt szakmai képesítésként a következők fogadhatók el:

Szakirányú felsőfokú végzettség, ennek keretében

Felsőfokú iskolai végzettség és legalább kétéves, az alábbiakban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat:

– az emberi erőforrással való gazdálkodás tervezése,

– munkaköri követelmények meghatározása,

– a munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi jellemzőinek tervezése,

– munkaerő-kiválasztás,

– munkaerő-közvetítés,

– munkaerő-felvétel,

– a belső utánpótlás tervezése,

– a beilleszkedési folyamat megtervezése és végrehajtásának irányítása,

– teljesítményösztönzési rendszerek kialakítása, ezen belül:

– teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és bevezetése,

– munkahelyi képzési és továbbképzési rendszerek kialakítása,

– személyzeti és munkaügyi nyilvántartások rendszerezése, vezetése,

– munkakörülmények vizsgálata;

 vagy

Középfokú iskolai végzettség és legalább ötéves, az előzőekben felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat; vagy

Középfokú munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci menedzser és munkaerőpiaci szolgáltatási ügyintéző szakképesítés, valamint munkaerőpiaci szervező, elemző szakképesítés, munkaerő piaci szolgáltató, ügyintéző rész-szakképesítés, továbbá személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés és személyügyi ügyintéző rész-szaképesítés, illetve bármely középfokú szakképesítés, amely az ebben a pontban felsorolt szakképesítések valamelyikének megfeleltethető.

A közvetítőnek az alábbi kötelezettségeknek is eleget kell tennie:

A magán-munkaközvetítői tevékenység vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható. A vagyoni biztosíték mértéke, amennyiben a közvetítés:

A vagyoni biztosíték a kérelmező vagy a bejelentő által hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál (a továbbiakban: pénzügyi intézménynél) lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli letét.

Vagyoni biztosítékként csak olyan határozatlan időre szóló letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

A kormányhivatal magán-munkaközvetítőkről folyamatos sorszámmal ellátott külön nyilvántartást vezet.

A magán-munkaközvetítőkről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

Diszkrimináció tilalma:

A magán-munkaközvetítés során tilos

olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben.

A magán-munkaközvetítői tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén a kormányhivatal 5 000 – 500 000,- Ft-ig terjedő bírságot szab ki (a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56/A. §-a alapján)

Az ügyintézési határidő 25 nap.

A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásához szükséges  kérelem adattartalma:

A szervezet neve, székhelye (telephelye), adószáma.

2. A szervezet formája.

3. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe.

4. Magán-munkaközvetítői tevékenység esetén

4.1. nyilatkozat a tevékenység végzésének irányáról (csak belföldre, csak külföldre vagy belföldre és külföldre),

4.2. a tevékenység folytatásának helye(i), az irodahelyiség(ek) címe, telefonszáma, felszereltsége (telefon, telefax, számítógép, egyéb).

5. Munkaerő-kölcsönző tevékenység esetén nyilatkozat a tevékenység közhasznúságáról.

6. Keltezés.

7. Cégszerű aláírása.

Az illeték mértéke 3000 Forint

a székhelye/telephely szerinti illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztály

Nemzetgazdasági Minisztérium

Mikor tiltják el a magán-munkaközvetítőt a tevékenység folytatásától és egyidejűleg törlik a nyilvántartásból?

A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel.

Külföld:

Külföldre irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása során be kell tartani annak az országnak – a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó – jogszabályait, amelyben történő munkavállalás elősegítésére a magán-munkaközvetítői tevékenység irányul.

Külföldi állampolgár magyarországi munkavégzésre csak a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályok figyelembevételével közvetíthető.

A magán-munkaközvetítők listája az alábbi hivatkozáson tekinthető meg

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

magán-munkaközvetítés: a kormányhivatal munkaközvetítői tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is. A magán-munkaközvetítő tehát elősegíti az álláskeresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöjjön. A magán-munkaközvetítés bonyolódhat személyesen, telefonon és a világhálón is.

TMCS