Biztonsági okmányok védelmével kapcsolatos hatósági eljárás (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)

A biztonsági okmány előállítását megelőzően a kibocsátó köteles az okmány előállítását a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal engedélyeztetni.

Kulcsszavak: biztonsági okmány

A biztonsági okmány előállítását megelőzően a kibocsátó köteles az okmány előállítását a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal engedélyeztetni.

A biztonsági okmány kibocsátója vagy a kibocsátó meghatalmazottja.

Az „A” vagy „B” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok esetében okmányvédelmi rendszerterv elkészítését kell kérni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól. Az okmányvédelmi rendszerterv elkészítéséhez a kibocsátónak meg kell határoznia az új, vagy a megújuló okmány tervezett méretét és alapanyagát, valamint a tervezett kitöltés módját.

A biztonsági okmány előállítását megelőzően a kibocsátó köteles az okmány előállítását a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal engedélyeztetni. A kibocsátó – ha valamely miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozik – az eljárás megindítása előtt köteles az irányítását (felügyeletét) ellátó minisztert tájékoztatni a biztonsági okmány tervezett kibocsátásáról. Az engedélykérelemhez csatolni kell a biztonsági okmány formatervét, pontos szövegét, nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó okmányoknál az okmányra vonatkozó egyéb előírásokat, valamint az adminisztratív védelmi terv tervezetét, továbbá az előállító által elkészített okmányvédelmi tervet. A kibocsátó köteles nyilatkozni arról, hogy a kibocsátásra kerülő biztonsági okmányra vonatkozik-e európai uniós előírás, illetve hogy milyen jogszabály alapján kerül rendszeresítésre az adott okmány.

 
Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal az érvényesítés, illetve a megszemélyesítés eszközeit és módszerét is engedélyeztetni kell. Az engedély iránti kérelemben a kibocsátónak meg kell adnia az érvényesítés, megszemélyesítés engedélyezéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott adatokat.

A „B” vagy „C” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében engedélyeztetés helyett a kibocsátónak a megszemélyesítés eszközéről és módszeréről tájékoztatnia kell a Szakszolgálatot.

Az engedély nélkül vagy a meghatározott eljárás figyelmen kívül hagyásával kiválasztott előállító által előállított, továbbá a meghatározott engedély nélkül megszemélyesített, érvényesített biztonsági okmány esetén az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kötelezheti a kibocsátót a feltárt hiányosságok megszüntetésére, szükség esetén a biztonsági okmány forgalomból való kivonására.

 

Hatvan nap.

1. Engedélykérelem

2.  A biztonsági okmány formaterve, pontos szövege

3. Adminisztratív védelmi terv

4. Okmányvédelmi terv (Az okmányvédelmi terv kötelező tartalmi minimumkövetelményeit a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza)

5. Nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó okmányoknál az okmányra vonatkozó egyéb előírások

Az eljárás illetékmentes.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet.

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható.

Az eljárás lefolytatásához eredeti okmánymintát is be kell nyújtani közvetlenül a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet részére. Mintaokmány elektronikus benyújtása nem értelmezhető.

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet.

biztonsági okmány: a természetes és jogi személyekkel, tárgyakkal, objektumokkal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévő olyan irat, amely tulajdonosának (birtokosának) személyét hitelesen igazolja, vagy jogosultságok gyakorlását, illetve kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé, valamint az irat jogszerűtlen, illetve rendeltetésellenes használata nemzetbiztonsági, közbiztonsági, bűnügyi, igazgatási vagy egyéb nemzetgazdasági érdekeket súlyosan sérthet. A biztonsági okmányok körét a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza
 

elektronikus biztonsági okmány: informatikai adathordozót tartalmazó biztonsági okmány;

 

informatikai adathordozó: az okmányba integrált vagy az okmányon megjelenő adat tárolására alkalmas elem, amely a következő lehet: chip, vonalkód, optikai adattároló elem, mágneses adattároló elem;

 

kibocsátó: a biztonsági okmány rendszerbe állítására felhatalmazott szervezet;

 

látványterv: az okmányvédelmi terv kötelező melléklete, amelynek adattartalmát a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 11. pontja határozza meg;

 

megszemélyesítés: az adatokkal nem rendelkező (bianco) biztonsági okmány vizuális és személyes adatokkal történő kitöltése, amelybe elektronikus biztonsági okmány esetén az informatikai adathordozóba felvitt adatok is beletartoznak;

 

okmányvédelmi rendszerterv: a biztonsági okmány okmányvédelmi kategóriájához igazodó általános követelményrendszert leíró dokumentum;

 
okmányvédelmi terv: az okmányvédelmi rendszerterv követelményei alapján az adott biztonsági okmányban alkalmazásra kerülő okmányvédelmi elemek, alapanyagok, nyomda- és okmánytechnológiai módszerek összessége, azok részletező leírása és elektronikus biztonsági okmány esetén az alkalmazott okmányinformatikai védelmi megoldások bemutatása. Az okmányvédelmi terv kötelező tartalmi minimumkövetelményeit a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Array

NBSZ