Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Az önkormányzati adóhatóság a jegyző hatáskörében állítja ki az illetékességi területén található ingatlanok esetében az adó- és értékbizonyítványokat. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza (igazolja) az adott ingatlan jellemzői alapján, annak meghatározott forgalmi értékét.

Kulcsszavak: adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Az önkormányzati adóhatóság a jegyző hatáskörében állítja ki az illetékességi területén található ingatlanok esetében az adó- és értékbizonyítványokat. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza (igazolja) az adott ingatlan jellemzői alapján, annak meghatározott forgalmi értékét.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása jogszabály alapján megkeresésre (hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárások), illetve minden más esetben (pl. hitelfelvétel) az ügyfél kérelmére történik. Az ügyben meghatalmazott és törvényes képviselő is eljárhat.

Az ügyfél az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezheti az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Telefonszám: +36 82/501-501/706-os mellék

A jegyző az adó és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Általános esetben kérelemre történő eljárás indításakor 4.000-Ft illetéket kell fizetni, melyet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzati adóhatóság államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla – 11743002-15398006-03470000 – javára kell megfizetni. A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Adóügyi Iroda

Tekintettel arra, hogy az eljárás célja hatósági bizonyítvány kiállítása, önálló fellebbezésnek nincs helye.

A hatóság értékbecslés céljából indokolt esetben helyszíni szemlét tart, melyről értesíti az ügyfelet.

A hatóság az adó és értékbizonyítvány kiadását megtagadja, és erről a kérelmezőt értesíti, ha

  1. kiadása jogszabályba ütközik,
  2. az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,
  3. az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.

Kérelem űrlap adó- és értékbizonyítvány kiállításához

1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pont

2. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 2., 4., 6. 7., pont; 101. §; XIX. Melléklet;

3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;

4. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 140. § (1) bekezdés,

5. a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés

6. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 143. § b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont; 

7. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pont,

8 a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 1. melléklet 2. pont h) alpont, 4.1/g. pont

9. egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pont

10. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 117. § (7) bekezdés

11. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról szóló 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont; 3. § (2)-(3) bekezdések

12. a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 1. melléklet VIII/1.10.

Hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

Kaposvár Település