Egyéni vállalkozói adatok lekérdezése

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása (továbbiakban EVNY) mindenki számára elérhető, közhiteles nyilvántartás.

Kulcsszavak: egyéni vállalkozók nyilvántartása, EVNY, vállalkozás, egyéni vállalkozó

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása (továbbiakban EVNY) mindenki számára elérhető, közhiteles nyilvántartás.

Az EVNY bárki számára elérhető, mindenféle regisztráció nélkül bárki adatokat tud lekérni belőle.

A https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon tud lekérdezni, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, vagy adószáma alapján.

A lekérdezés indítása illetékmentes.

A nyilvántartás vezetője a Belügyminisztérium. 

Az EVNY az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,

c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit

d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,

e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,

f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, valamint e határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat véglegessé válásának napját,

g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,

h) ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét,

i) a törlés időpontját és okát,

j) ha az egyéni vállalkozó halála esetén a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,

k) ha az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet a a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint

l) elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket,

m) az egyéni vállalkozónak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetőségét.

A nyilvántartást vezető szerv feladatai:

a) vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, e körben törli a nyilvántartásból a jogszabálysértő bejegyzést, javítja a hibás bejegyzést, illetve pótolja az elmulasztott bejegyzést,

b) működteti a nyilvántartási és ügyviteli feladatokat szolgáló informatikai rendszert,

c) a 19/B. § szerint hatósági ellenőrzést végez,

d) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a (2) bekezdés a) és c)–f) pontban meghatározott tevékenység felett, valamint

e) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Nem minősül egyéni vállalkozónak, és nem szerepel az EVNY-ben:

Array

EKTFO