Ügyfélkapu-regisztráció szükséges.  A hallgatók számára 2014. július 10-től itt elérhetőek adatok a felsőoktatási tanulmányok során felhasznált támogatott félévekről.

">

Felsőoktatási Információs Rendszer

A felsőoktatási információs rendszer elektronikus formában létrehozott, közhiteles nyilvántartás, amely az intézmények, hallgatók, oktatók adatait tartalmazza. A szolgáltatás használatához Ügyfélkapu-regisztráció szükséges.  A hallgatók számára 2014. július 10-től itt elérhetőek adatok a felsőoktatási tanulmányok során felhasznált támogatott félévekről.

Kulcsszavak: felsőoktatási, információs, rendszer, FIR, lekérdezés, oktatási hivatal, emberi erőforrások minisztériuma, egyetem, főiskola, képzés, félév, állami támogatott, lekérdezés

A felsőoktatási információs rendszer elektronikus formában létrehozott, közhiteles nyilvántartás, amely az intézmények, hallgatók, oktatók adatait tartalmazza. A szolgáltatás használatához Ügyfélkapu-regisztráció szükséges.  A hallgatók számára 2014. július 10-től itt elérhetőek adatok a felsőoktatási tanulmányok során felhasznált támogatott félévekről.

A FIR-be kötelesek adatot szolgáltatni a felsőoktatási intézmények és az intézményfenntartók. Adatot jogosult bárki lekérdezni, aki a nyilvántartásban szerepel.

A szolgáltatás használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A felület a https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/fir honlapról elérhető.

Ügyfélkapu bejelentkezést követően - amennyiben az ügyfélkapu rendszerében tárolt személyazonosító adatok egyeznek az oktatási intézmény rendszerében tárolt adatokkal - lehetőség van:

Amennyiben az azonosítás sikertelen, javasolt összevetni az ügyfélkapu rendszerében tárolt személyes adatokat az oktatási intézmények által nyilvántartott adatokkal.

Az adatszolgáltatás - amennyiben minden adat a kérelmező rendelkezésére áll - azonnal teljesül.

Az adatszolgáltatás ingyenes.

Oktatási Hivatal.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A FIR adattartalma alapján a Hivatal jogszabályi előírások szerint adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesít, többek között az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) a nappali munkarendű oktatásban részt vevő hallgatók egészségügyi ellátásra való jogosultságának érvényesítése érdekében.

2011. évi CCIV. törvény a Nemzeti felsőoktatásról

Félév: a szorgalmi időszakból és a vizsgaidőszakból álló, 5 hónapos oktatásszervezési időszak.

Hallgatói azonosító szám: A hallgatói jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek, amennyiben nem rendelkezik tanulói azonosítóval, tizenegy jegyű hallgatói azonosító számot adnak, amiről az intézmény – kérelemre, annak benyújtásától számított tizenöt napon belül – a hallgató nevének, születési helyének és idejének, anyja születési nevének egyidejű feltüntetésével – igazolást állít ki. Annak, aki tanulói azonosító számmal rendelkezik, a hallgatói azonosító száma megegyezik a tanulói azonosító számmal.

Hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok folytatása alatt fennálló jogviszony, mely a beiratkozással jön létre. Tartalmát a hallgatónak és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó szabályokban meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszony az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napján és a másik intézménybe való átvétellel automatikusan, valamint a hallgató vagy – jogszabályban meghatározott esetekben – az intézmény egyoldalú döntésével szűnhet meg.

Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés: olyan finanszírozási forma, amelyben a képzés költségeit az állami költségvetés biztosítja a felsőoktatási intézményen keresztül. Cserébe a hallgatónak határidőre oklevelet kell szereznie és az oklevélszerzést követő húsz évben legalább annyi ideig kell hazai munkaviszonyt fenntartania, amennyi ideig állami ösztöndíjas formában folytatta a tanulmányait.

Önköltséges képzés: az állam által nem támogatott (vagyis önköltséges), felsőoktatási intézményben folyó képzés, amelyben a részt vevő hallgatókat a képzéssel összefüggő önköltség terheli. Az önköltség forintban megállapított félévi összegét a Tájékoztatóban – vagy annak hivatalos kiegészítésében – szakonként közzé kell tenni. Vissza kell fizetni a befizetett önköltség szervezeti és működési szabályzatban meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.

Párhuzamos képzés: ha egy hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség megszerzése érdekében folytat tanulmányokat.

TMCS