A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) pályázati kiírásokat tesz közzé, amelyek alapján kutatás-fejlesztési és innovációs projekt közfinanszírozású támogatása iránti pályázat nyújtható be. Az eljárást a pályázati eljárásra (benyújtás, értékelés és támogatói döntés meghozatala), a támogatási szerződés megkötésére és a szerződés módosítására, a támogatással kapcsolatos rész- és záróbeszámolók, valamint a fenntartási és előrehaladási beszámolók benyújtására kell alkalmazni.

Kulcsszavak: pályázat, kutatás, fejlesztés, innováció, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) pályázati kiírásokat tesz közzé, amelyek alapján kutatás-fejlesztési és innovációs projekt közfinanszírozású támogatása iránti pályázat nyújtható be. Az eljárást a pályázati eljárásra (benyújtás, értékelés és támogatói döntés meghozatala), a támogatási szerződés megkötésére és a szerződés módosítására, a támogatással kapcsolatos rész- és záróbeszámolók, valamint a fenntartási és előrehaladási beszámolók benyújtására kell alkalmazni.

A pályázat benyújtására, a támogatási szerződések megkötésére és módosítására, továbbá a beszámolók (rész és záróbeszámolók, fenntartási és előrehaladási beszámolók) előterjesztésére jogosultak körét a pályázat jellegétől függően az egyes pályázati kiírások határozzák meg (természetes és/vagy jogi személyeknek a támogatási cél által meghatározott köre).

Az NKFI Hivatal által közzétett pályázati kiírásra az NKFI Alapból finanszírozott támogatás iránt pályázat nyújtható be a kutatás-fejlesztési és innováció területén.

A pályázat benyújtására, értékelésére és a támogatói döntés meghozatalára irányadó határidőt a pályázati kiírás határozza meg.

A támogatás igénylője (pályázó), illetve a támogatás kedvezményezettje által benyújtandó dokumentumok körét a pályázati kiírás határozza meg.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján az NKFI Hivatal.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-a alapján az NKFI Hivatal által pályázati úton biztosított költségvetési támogatásra vonatkozó döntés ellen a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett  kifogást nyújthat be az NKFI Hivatalnál, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

• a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII.31.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
• az  107. és 108 cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet
• az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

alapkutatás: olyan felfedező jellegű kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban jelenségek, tapasztalatok és megfigyelések megértéséhez szükséges új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását,
alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja új ismeretek, tudás és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű továbbfejlesztésének elősegítéséhez,
hazai közfinanszírozású támogatás: a közfinanszírozású támogatások összessége az európai uniós források kivételével,
kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása, alkalmazása és felhasználása új, módosított vagy javított termék, eljárás vagy szolgáltatás terveinek létrehozása vagy megtervezése céljából. Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek:
a) az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek;
b) olyan tevékenységek, amelyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra szánják;
c) a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése;
d) a kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése abban az esetben, ha a prototípus szükségszerűen maga a kereskedelmi végtermék, és előállítása túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen;
e) a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos, időszakos vagy rutinszerű változások, amelyeket termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, létező szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek, illetve ha e változtatások az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezik,
kutatás-fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést,           
költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve
a) az adományokat, segélyeket, felajánlásokat,
b) a pártok és pártalapítványok támogatását, az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásait,
c) a tanulóknak, hallgatóknak biztosított ösztöndíjakat,
d) kitüntetéshez kapcsolódóan nyújtott pénzjutalmakat,
e) a fogyatékos és a súlyos mozgáskorlátozott személyeknek ezen élethelyzetére tekintettel nyújtott pénzbeli ellátásokat,
f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokat,
g) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti foglalkoztatást elősegítő képzési támogatásokat, álláskeresési ellátásokat, bérgarancia támogatásokat, a foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó rendeletekben meghatározott magánszemélyek részére nyújtható támogatásokat, valamint a szakképzési törvény szerinti szakképzési centrum részére, felnőttoktatási tevékenység ellátásával összefüggésben nyújtott támogatásokat,
h) a jogszabály alapján nyújtott családtámogatásokat, korhatár alatti ellátásokat, jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, az apákat megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítését, az energiafelhasználási támogatásokat,
i) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait,
j) a közfoglalkoztatási támogatásokat,
k) a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat,
l) a vis maior támogatásokat,
m) a határon túli, magát magyar nemzetiségűnek valló természetes személy részére jogszabály alapján nyújtható támogatásokat,
pályázati kiírás: a támogatást igénylők számára elkészített, a támogatási kérelmek benyújtásához szükséges információkat tartalmazó dokumentum, amely magában foglalja a pályázati felhívást és a mellékletét képező pályázati útmutatót;
• kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatást igénylő;
támogatási szerződés: a támogatások kedvezményezettjei és az NKFI Hivatal között létrejött, a támogatás felhasználását szabályozó polgári jogi szerződés;
kutató-tudásközvetítő szervezet: jogi formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül olyan entitás (pl. egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló kutatásorientált entitás), amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése. Amennyiben az ilyen entitás gazdasági tevékenységeket is végez, a gazdasági tevékenységek finanszírozását, a gazdasági tevékenységekkel járó költségek és az abból származó bevételek elszámolását elkülönítve kell végezni. Azok a vállalkozások, amelyek például részvényesként vagy tagként döntő befolyással lehetnek egy ilyen entitásra, nem élvezhetnek preferenciális hozzáférést az általa elért kutatási eredményekhez;
kutatási infrastruktúra: olyan létesítmények, erőforrások és kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a tudományos közösség az adott területtel kapcsolatos kutatásához használ; beleértve a tudományos felszerelést és eszközöket, a tudásalapú erőforrásokat – például gyűjteményeket, archívumokat vagy strukturált tudományos információkat – olyan infokommunikációs technológiai infrastruktúrákat, mint a hálózat, a számítástechnikai eszközök, a szoftverek és a távközlési eszközök, valamint a kutatáshoz szükséges bármilyen más egyedi eszközt. E kutatási infrastruktúrák lehetnek egy helyszínre telepítettek vagy szétszórtak (hálózatba szervezett erőforrások) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló, 2009. június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikke a) pontjának megfelelően.

Array

NKFI HIVATAL