Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Budapest Főváros Kormányhivatala törli a közhiteles hatósági nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki azt maga kéri.

Kulcsszavak: Utazási iroda, törlés, utazásszervezés, utazásközvetítés, utazásszervezői tevékenység, utazásközvetítői tevékenység, nyilvántartás, nyilvántartásból törlés

Budapest Főváros Kormányhivatala törli a közhiteles hatósági nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki azt maga kéri.

A Budapest Főváros Kormányhivatala utazásszervezői és közvetítői tevékenységet végző vállalkozásokról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásában szereplő vállalkozás képviseletére jogosult személye/i, vagy az általuk meghatalmazott.

Az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó köteles a kereskedelmi hatóság felé bejelenteni.

A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. a vállalkozás azonosíthatóságára vonatkozó adatok (az utazási vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma)
2. az utazási vállalkozás képviseletére jogosult neve, elérhetősége
3. arra vonatkozó bejelentés, hogy tevékenységét megszüntette

A bejelentéshez a vonatkozó mellékleteket csatolni szükséges.
 

A tevékenysége megszüntetésének bejelentését elmulasztó személy vonatkozásában a hatóság hivatalbóli eljárást indít, melynek lezárásaként döntést hoz a nyilvántartásból való törlésről. 

Aki az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységét meg kívánja szüntetni, köteles ez irányú szándékát a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé bejelenteni a tevékenység megszüntetését követően.

A bejelentést a hatóság 8 napon belül ellenőrzi, a bejelentés megfelelése esetén a szolgáltatót a nyilvántartásból törli és erről az ügyfél részére igazolást állít ki. 

A bejelentéshez mellékelni szükséges:

1. 10.000,- Ft eljárási díj befizetésének igazolása (Budapest Főváros Kormányhivatala számlaszám: 10023002-00309653-00000000) (a befizetés igazolása másolatban is megküldhető)
2. Nyilatkozatok a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-e) pontjai alapján
3. Nyilatkozat a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése alapján 

A bejelentéshez 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kell igazolni.

A befizetést:

  1. fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás), 
  2. készpénz-átutalási megbízás, vagy 
  3. az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján

kell teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az 1. és 3. pont szerint van lehetőség.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

A nem e-nyomtatvány elérhetősége:

Formanyomtatvány utazási vállalkozás tevékenységének megszüntetése bejelentéséhez

E-nyomtatvány elérhetősége:

Általános nyomtatvány a 365/2016.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott egyes hatósági feladatokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII.21) NGM rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

 

utazásszervezői tevékenység: az utazó részére nyújtott, olyan kereskedelmi tevékenység, amelynek során az utazásszervezői tevékenységet végző közvetlenül vagy másik kereskedő közreműködésével üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásokat (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) állít össze, és értékesít, vagy kínál értékesítésre, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó szerződésekről szóló kormányrendelet szerint adatokat továbbít más kereskedőnek;
utazásközvetítői tevékenység: olyan üzletszerű gazdasági tevékenység, amelynek keretében az utazásközvetítő az utazásszervezői tevékenységet végző megbízása alapján az utazó részére utazási szolgáltatást kínál, valamint az utazásszervező nevében szerződést köt;
kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat
tevékenységért felelős személy: az utazási által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy olyan személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott, az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő olyan személy, aki rendelkezik az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint nyelvismerettel.

Array

BFKH KHENF