Építési műszaki ellenőrzésre vonatkozó szabályok

Az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának egyik résztvevője az építési műszaki ellenőr.  Építési műszaki ellenőr alkalmazását vagy megbízását törvény és kormányrendelet kötelezővé teheti.

Kulcsszavak: építkezés, építész, műszaki ellenőr, építési műszaki ellenőr, kamara, építő, építési napló, e-Mérnök, ellenőr, műszaki

Az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának egyik résztvevője az építési műszaki ellenőr.  Építési műszaki ellenőr alkalmazását vagy megbízását törvény és kormányrendelet kötelezővé teheti.

Építési műszaki ellenőri tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével (szakmai kamara).

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Építési műszaki ellenőri engedélyt az a természetes személy kaphat, aki nem áll  az  ilyen  tevékenységet  kizáró  foglalkoztatástól  eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű,és rendelkezik a meghatározott szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal és megfelel egyéb jogszabályi feltételeknek. 

Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik építési műszaki ellenőri engedéllyel. 

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha

Feladata:

Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás végszámla kiegyenlítéséig tart.

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt – az építési naplóban igazoltan – haladéktalanul értesíteni.

Az építési műszaki ellenőr feladatai közé tartozik:

Megbízatása:

Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződés tartalmazza:

Szakterületi:

Névjegyzék:

Építési műszaki ellenőri a névjegyzéket vezető szerv engedélyével folytatható.

A névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett természetes személyt.

A műszaki ellenőrök is csak akkor végezhetik tevékenységüket, ha erre a kamarától engedélyt kaptak, számukra azonban nem kötelező a kamarai tagság. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehetnek tagjai a kamarának, a Mérnöki Kamara az önkéntes tagság keretében várja a felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező műszaki ellenőröket, akik így a kamara által kínált összes előnyt élvezhetik, egyúttal be kell, hogy tartsák a tagsággal járó előírásokat is.

A területi kamara titkára

A területi kamara titkára a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, ha a bejelentés megfelel az előírt követelményeknek, nyilvántartásba veszi, mely tényről igazolás megküldésével a bejelentőt értesíti

A kérelmező 30.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni

Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le, szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező az építész vagy mérnöki kamara tagja vagy építész vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

Illetékes Kamara főtitkára

Mikor nem lehet építési műszaki ellenőr?

Az e-Mérnök rendszer segítségével a mérnöki kamara tagjai és a köztestület által nyilvántartott szakemberek egyszerűen és felhasználóbarát módon tudják intézni kamarai ügyeiket. A belépéshez ügyfélkapus, illetve email / jelszó alapú azonosítást használhatnak.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás.

naplóügyfél-jel (NÜJ): az e-építési napló által – az első Ügyfélkapus azonosítással történő belépés alkalmával, minden felhasználó számára – automatikusan generált kilencjegyű azonosító jel, amely az alkalmazás további használata során azonosítja az egy adott ügyfélkapun keresztül belépő természetes személyt.

TMCS