NKVH: Felfüggesztés megszüntetése

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozás kérelmezheti – a 2019. március 15. napja előtt kért regisztráció, regisztrált vállalkozási vagy képesítési kategória felfüggesztése esetén – a felfüggesztett regisztrációja illetve képesítési vagy regisztrált vállalkozási kategóriája felfüggesztésének hatálya alóli mentesítést, a felfüggesztést követő félév első napjával (január 1-jétől vagy július 1-jétől). 

Kulcsszavak: felfüggesztés, felfüggesztés megszüntetése, Klímagáz Adatbázis, képesítetti minőség

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozás kérelmezheti – a 2019. március 15. napja előtt kért regisztráció, regisztrált vállalkozási vagy képesítési kategória felfüggesztése esetén – a felfüggesztett regisztrációja illetve képesítési vagy regisztrált vállalkozási kategóriája felfüggesztésének hatálya alóli mentesítést, a felfüggesztést követő félév első napjával (január 1-jétől vagy július 1-jétől). 

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások (gazdálkodó szervezetek).

 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Felfüggesztés megszüntetése iránti kérelmet benyújtani elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (2) pontjában felsoroltak értelmében regisztrációköteles:

 

Kormányrendelet 5/E. § (4) bekezdése szerint az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti felfüggesztés hatálya alóli mentesítést a vállalkozás az erre irányuló kérelem benyújtását követő félév első napjával kezdődő hatállyal, január 1-jétől vagy július 1-jétől, az 5/D. §-ban meghatározott követelmények teljesítésülésének igazolásával kérheti.

A Kormányrendelet 23. § bekezdése értelmében a Klímavédelmi Hatóság a Kormányrendelet I. számú mellékletében megjelölt bírságok kiszabását kezdeményezheti a hatóság határozatában foglalt rendelkezések megsértése vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

Kormányrendelet 5/E. § (6) bekezdése értelmében az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti felfüggesztést követő félévben a felfüggesztés hatálya alóli mentesítést a vállalkozás nem kéri, a Hatóság a felfüggesztett képesítési kategóriát vagy a vállalkozás felfüggesztett regisztrációját legkésőbb a felfüggesztés félévét követő hónap 21. napján törli.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A 2019. március 15. napja előtt kért regisztráció, regisztrált vállalkozási vagy képesítési kategória felfüggesztése esetén a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5/E. § (4) bekezdése szerint az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti felfüggesztés hatálya alóli mentesítést a vállalkozás az erre irányuló kérelem benyújtását követő félév első napjával kezdődő hatállyal, január 1-jétől vagy július 1-jétől, az 5/D. §-ban meghatározott követelmények teljesítésülésének igazolásával kérheti.

Felfüggesztés megszüntetése iránti kérelem megnevezésű elektronikus űrlap

Az eljárás illetékmentes. A kérelem pozitív elbírálását követően, ha a vállalkozás ismételten aktív regisztrációval rendelkezik, a képesítési kategóriák felvételével, valamint saját berendezések rögzítésével az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló a 2007. évi LX. törvény 10/C. § alapján fizetési kötelezettség keletkezhet, melynek összegéről a felfüggesztés megszüntetését követő félév elején „Egyenlegértesítő dokumentum” kerül kiállításra Ügyfél részére.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre hivatkozással bírósági felülvizsgálatra közigazgatási per kezdeményezésére irányuló kereseti kérelemmel keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

Klímagáz adatbázis: A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Hatóság a klímagázok, a HR és MR szektor és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására, használatára vonatkozóan, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításnak monitoringja, valamint ezek potenciális környezetbe jutásának megelőzése érdekében egységes, Klímagáz adatbázist (a továbbiakban: adatbázis) hoz létre és üzemeltet.”

Array

NKVH