Panasz szabálysértési eljárásban

A panasz a szabálysértési iroda lefoglalással, valamint a pénzbírság alkalmazásával kapcsolatban hozott határozatával szemben nyújtható be, valamint akkor, hogyha a hatóság az eljárást megszüntette.

Kulcsszavak: szabálysértés, panasz, jogorvoslat, bíróság, ügyész, sértett, eljárás, lefoglalás, pénzbírság, kifogás, szabálysértési iroda, szabálysértési hatóság, hatósági eljárás, kényszerintézkedés, bírósági eljárás

A panasz a szabálysértési iroda lefoglalással, valamint a pénzbírság alkalmazásával kapcsolatban hozott határozatával szemben nyújtható be, valamint akkor, hogyha a hatóság az eljárást megszüntette.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az jogosult, akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akit az intézkedés érint.

Eljárás alá vont személy az, aki ellen szabálysértési eljárás folyik. E személy az eljárás során különböző jogosítványokkal rendelkezik, példának okáért jogosult az ügy iratait megismerni, észrevételeket, indítványokat tenni, kérdést intézni vagy anyanyelvét használni  az eljárás során. 

Az eljárás alá vont személynek az eljárás bármelyik szakaszában lehet képviselője.

Képviselőként a törvényes képviselő, illetve az eljárás alá vont személy vagy a törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy járhat el, tehát nem feltétel sem az, hogy ügyvéd, sem az, hogy rokon legyen a képviselő.

Nem járhat el az eljárás alá vont személy képviselőjeként az, aki az ügyben, mint eljárás alá vont személy, sértett, tanú vesz vagy vett részt.

Sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette.  Jogai hasonlóak az eljárás alá vont személy jogaihoz: ő is betekinthet az iratokba, észrevételeket, indítványokat tehet, kérdéseket tehet fel, ő is megbízhat képviselőt. 

Lényeges, hogy a sértett a szabálysértési eljárásban követelheti a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését az eljárás alá vont személytől.

A szabálysértési hatóság eljárása:

Az ügyész döntése kétféle lehet:

A panasznak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A panasz elutasításáról szóló határozattal szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

A jogorvoslati határidő - e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a közléstől, az intézkedés elmulasztása esetén az erről való tudomásszerzéstől számított nyolc nap.

A kényszerintézkedés tárgyában benyújtott panaszt a határozat közlésétől számított három, egyéb esetekben nyolc napon belül kell szóban vagy írásban megtenni a szabálysértési hatóságnál.

A szabálysértési eljárással kapcsolatos minden dokumentum, mely bizonyítóerővel bír.

Illetékmentes, kivéve a magánindítvány keretén belül benyújtott ügyeket (becsületsértés) amelyek illetéke 3.500.-Ft

Szabálysértési ügyekben főszabály szerint a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala  jár el, ez a szerv az általános szabálysértési hatóság. Ezen kívül még két szerv láthatja el a szabálysértési hatóság jogkörét: a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve. 

A szabálysértési hatóságnak az elővezetés kivételével a kényszerintézkedés tárgyában hozott, a feljelentést elutasító, illetve a szabálysértési eljárást megszüntető, valamint a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet elutasító határozatával, intézkedésével szemben vagy az intézkedés elmulasztása miatt az eljárás alá vont személy és képviselője, a sértett és képviselője, valamint a rendbírsággal sújtott személy, továbbá egyéb, nem az ügy érdemében hozott határozatával, intézkedésével szemben - a törvény eltérő rendelkezése hiányában - panasszal élhet az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, illetve akit az intézkedés érint vagy érintett volna.

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

55/2014. (XII. 5.) BM rend. a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Panasz: A panasz a szabálysértési irodának a lefoglalással, valamint a pénzbírság alkalmazásával kapcsolatban hozott határozatával, szemben lehet benyújtani, valamint akkor, hogyha a hatóság az eljárást megszüntette.

Kifogás: Általános, halasztó hatályú rendes jogorvoslat, melyben az előterjesztésre jogosult a szabálysértési hatóság ténymegállapításának vagy az ügyben kinyilvánított jogi álláspontjának helytállóságát vitatja.

TMCS