A Bizottság 1274/2009/EU rendelete 2009. december 18.) a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezelésérő

A Bizottság 1274/2009/EU rendelete alapján a TOT származású   1006 KN kódok alá tartozó – a 1006 10 kivételével - rizs termékek engedélyezése az Európai Unióba történő   0%-os vámtétellel történő behozatalára vonatkoznak. Ezek a behozatali vámkontingensek minden évben január 1-jén kerülnek megnyitásra, a szabályozás szerint a következő módon: 09.4189 kontingens szám alatt: Holland Antillák és Aruba 25000 tonna (hántolt rizs egyenértékben kifejezve) , 09.4190 kontingens szám alatt:Legkevésbé fejlett TOT 10000 tonna (hántolt rizs egyenértékben kifejezve). A vámkontingens év három alidőszakra osztott.( január, május , szeptember )

Kulcsszavak: TOT(Tengeren Túli Tartományok) , Kontingens szám; tolerancia mértéke; vámkedvezmény, vámtétel;

A Bizottság 1274/2009/EU rendelete alapján a TOT származású   1006 KN kódok alá tartozó – a 1006 10 kivételével - rizs termékek engedélyezése az Európai Unióba történő   0%-os vámtétellel történő behozatalára vonatkoznak. Ezek a behozatali vámkontingensek minden évben január 1-jén kerülnek megnyitásra, a szabályozás szerint a következő módon: 09.4189 kontingens szám alatt: Holland Antillák és Aruba 25000 tonna (hántolt rizs egyenértékben kifejezve) , 09.4190 kontingens szám alatt:Legkevésbé fejlett TOT 10000 tonna (hántolt rizs egyenértékben kifejezve). A vámkontingens év három alidőszakra osztott.( január, május , szeptember )

Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban  a rizs ágazatban foglalkoztak harmadik országokkal való rizs   kereskedelemmel, valamint rendelkeznek magyarországi székhellyel és szerepelnek a NAV adó és vámazonosítási rendszerében

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek be kell nyújtania az AGRIM engedélykérelem adatlapot és a biztosíték felhasználására vonatkozó nyilatkozatot. Az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám EORI szám),

valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru nyolc számjegyű KN kódját,(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését (15. rovat),  és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) , az  származási országát ( 8. rovat) az „igen” választ kell x-szel megjelölni.

 a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat), a kontingens tételszámát, és a kontingens rendelet számát (20.rovat)

A kérelmezés biztosíték megfizetéséhez kötött  amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). A biztosítékot Ft-ban kell megfizetni készpénzben, vagy bankgarancia formájában. Készpénz esetén a biztosítékot a BFKH mezőgazdasági alszámlájára kell befizetni. http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_biztositek

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

 

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

A behozatali engedélyek kibocsátása a kérelmek benyújtása szerinti hónap 25. napja és a hónap utolsó napja között történik.

Ügyfél szempontjából fontos határidő

.A  kérelmező csak egy kérelmet nyújthat be hetente a BFKH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon.

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a rizs ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535. Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 1274/2009/EU rendelete 2009. december 18.) a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1274&rid=1

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

 

KONTINGENS IDŐSZAK, KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK:  azt az időintervallumot jelenti, amelyre a a kontingens keretében meghirdetett menyiség  behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingens év lehet naptári, vagy gazdasági év, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran  osztják alidőszakokra.                                                                                                                                     

KEDVEZMÉNYES VÁMKONTINGENS:  A mindenkor érvényes behozatali vámtól eltérő feltételekkel történő behozatali lehetőség az adott termékből                                                                                                                                                                                                                                         KONTINGENS SZÁM: A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik  az adott relációhoz  és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban.    

Array

BFKH KHENF