Egyéb egészségügyi szolgáltatások, eljárások - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Egyéb egészségügyi szolgáltatásnak, eljárásnak minősül az otthoni szakápolás, betegszállítás, gyógyszerellátás valamint a védőnői szolgáltatás.

Kulcsszavak: gyógyszer, gyógyszerellátás, betegszállítás, betegség, védőnő, védőnői szolgálat, otthoni szakápolás, egészségbiztosítás, egészségügy, egészségügyi szolgáltatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Egyéb egészségügyi szolgáltatásnak, eljárásnak minősül az otthoni szakápolás, betegszállítás, gyógyszerellátás valamint a védőnői szolgáltatás.

Az egészségügyi ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján támogatja a központi költségvetésből vagy az Egészségbiztosítási Alapból, azzal, hogy vannak olyan ellátások, amelyek külön térítési vagy kiegészítő térítési díj ellenében vehetők igénybe, még akkor is, ha egyébként biztosítottak vagyunk.

Az egészségbiztosítás keretében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítási jogviszonyt keletkeztető jogviszonyban álló személyek (biztosítottak) és azok is igénybe vehetik, akik olyan jogviszonyban állnak, amely kizárólag egészségügyi ellátásra jogosít (egészségügyi ellátásra jogosult személyek), pl.: nyugdíjasok, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesülők, egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők, stb). Továbbiakban együtt biztosítottként fogjuk említeni az ellátásra jogosultakat.

Otthoni szakápolás:

Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátásokat a beteg akkor veheti az egészségbiztosítás keretében díjmentesen igénybe, ha egészségi állapota miatt – a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – a háziorvos az otthoni szakápolás szolgáltatást elrendeli.

Betegszállítás:

A betegszállítás a beutalásra jogosult orvos betegszállítási utalványon való beutalása alapján térítésmentes, de szükség szerint bárki jogosult betegszállítást kérni, térítés ellenében.  A betegszállítást végző szolgáltató csak akkor vállalhatja el a térítésköteles betegszállítást, ha az nem akadályozza az orvos által megrendelt szállítások teljesítését.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződött betegszállító szolgáltatók listája, megyénkénti sorrendben, az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/betegszallito_szolgaltatok.html

Gyógyszerellátás:

Gyógyszertárakban lehetséges hozzájutni. Vannak vényköteles készítmények, ezek TB támogatott gyógyszerek, és vannak a vény nélküli gyógyszerek.

Védőnői szolgáltatás:

A védőnői ellátás területi szinten, illetve az iskolavédőnői ellátás az oktatási intézményhez kötötten szervezett. A védőnői ellátás egységes színvonalú ellátása érdekében járási, megyei, valamint a védőnői ellátás szakmai irányításáért felelős országos egészségügyi államigazgatási szerv keretében országos szakmai vezető védőnő működik.

A védőnő az ellátást a Magyarország területén lakcímmel rendelkező, itt tartózkodó magyar állampolgár, valamint külön kérésére a Magyarország területén lakcímmel rendelkező, itt tartózkodó külföldi állampolgár részére nyújtja.

A Betegszállítási utalvány az alábbi weblapon érhető el 

Otthoni szakápolási szolgáltatók, védőnők, betegszállítók

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról

Az otthoni szakápolás: a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, háziorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység a kórházi ellátás kiváltása céljából.

A betegszállítás: az egészségbiztosítás keretében nyújtott ellátás, amelyet az orvosnak utalványon kell megrendelni.

A gyógyszerellátás: magába foglalja a gyártást, előállítást, tárolást, forgalmazást, amely eredményeként a gyógyszer a közvetlen felhasználóhoz eljut. A gyógyszert a lakosság (és az orvosok) részére alapvetően a gyógyszertárak szolgáltathatják ki.

A gyógyszer: emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható készítmény (anyag vagy azok keveréke), amely az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazható.

Vény: A vényt a NEAK bocsátja az orvos rendelkezésére, azzal, hogy a vényen szerepel az orvos neve, rendelőjének címe és telefonszáma.

Védőnői szolgáltatás: A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévők számára.

Array

NISZ ZRT.