NKVH: Változás-bejelentő (Vállalkozás)

A Klímagáz adatbázisban szereplő ügyfelek az adataikban bekövetkezett változást kötelesek a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnak a változást követő 8 munkanapon belül bejelenteni.

Kulcsszavak: változás-bejelentési iránti kérelem, kérelem vállalkozások részére, klímavédelemért felelős hatóság, Klímagáz adatbázis

A Klímagáz adatbázisban szereplő ügyfelek az adataikban bekövetkezett változást kötelesek a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnak a változást követő 8 munkanapon belül bejelenteni.

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások (gazdálkodó szervezetek).

 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Változás-bejelentő űrlapot benyújtani elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy a klímavédelemért felelős hatóság határozatában foglalt előírásait megsérti, az azokban foglalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy a tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül vagy attól eltérően végzi, azt a klímavédelemért felelős hatóság klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy bírság alkalmazása szükségtelen, a klímavédelemért felelős hatóság mérlegelési jogkörben eljárva dönthet a klímavédelmi bírság kiszabásának mellőzéséről, egyidejűleg figyelmeztetve a jogsértőt az ismételt jogsértés jogkövetkezményeire.

Ügyfélre vonatkozó határidő:

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások az adataikban bekövetkezett változást kötelesek a változást követő 8 munkanapon belül bejelenteni.

„Változás-bejelentő űrlap (vállalkozás)” megnevezésű elektronikus űrlap

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre hivatkozással bírósági felülvizsgálatra közigazgatási per kezdeményezésére irányuló kereseti kérelemmel keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

klímavédelemért felelős hatóság: Nemzeti Klímavédelemi Hatóság

nyilvántartás: Klímagáz adatbázis

Array

NKVH