Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vétele - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

Felnőttképzési tevékenységet a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő intézmény folytathat, határozatlan időre szóló engedély birtokában. Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét a jogszabályokban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze. A hatóság elektronikus nyilvános nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről, illetve azokról, akiknek az engedélyét (részben vagy egészben) visszavonta.

Kulcsszavak: felnőttképzés, felnőttképzési információs rendszer, FINY, felnőttképzés folytatás, tevékenység, vállalkozás, bejelentés, engedély

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

Felnőttképzési tevékenységet a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő intézmény folytathat, határozatlan időre szóló engedély birtokában. Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét a jogszabályokban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze. A hatóság elektronikus nyilvános nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről, illetve azokról, akiknek az engedélyét (részben vagy egészben) visszavonta.

felnőttképzést folytató intézmény

Az engedélyezésre irányuló kérelmet elektronikus úton, a kormányhivatal honlapján erre a célra rendszeresített online felületen megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével kell benyújtani. A kormányhivatal az engedély kiadásáról szóló határozat véglegessé válásával egyidejűleg a felnőttképzést folytató intézményt felveszi az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásába.

Engedély részben vagy egészben történő visszavonása.

A felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat harminc napon belül köteles bejelenteni a kormányhivatalnak.

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum,

b) a felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési program,

c) a szakmai vezető szakmai vezetésre való alkalmasságát igazoló, pedagógiai vagy andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettségét bizonyító oklevél másolata,

d) a vagyoni biztosítékkal való rendelkezést bizonyító szerződés és

e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatai.

A kérelem vagy bejelentés benyújtásával egyidejűleg a képző intézmény igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a hatóságnál kell benyújtani; a kérelem vagy bejelentés nem terjeszthető elő, illetve nem tehető meg kormányablaknál.

A felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv a Pest Megyei Kormányhivatal (ellátja a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és ellenőrzésével, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat).

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját szervezeti rendszerének keretén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére – az oktatókkal kötött megbízási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.

Kiknek adható engedély?

Annak a jogalanynak adható,

a) amely rendelkezik

b) amely tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg,

c) amely igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és

d) amelynek létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a tevékenységei között az oktatás vagy képzés szerepel.

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

felnőttképzést folytató intézmény: a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyek, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, ha felnőttképzési tevékenységet a törvény szerint kiadott engedély alapján folytatják.

felnőttképzési tevékenység: természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely lehet:

  1.  állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés,
  2. támogatott egyéb szakmai képzés,
  3. támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés,
  4. a fentieken kívüli támogatott egyéb képzés.

TMCS