Bizonyítási indítvány

Az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás során, a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási indítványt tehet.

Kulcsszavak: bizonyítási indítvány, hatósági ügy, közigazgatás, bizonyítási eljárás, közigazgatási eljárás, eljárási cselekmény, bizonyítás, bizonyíték, hatóság, hatósági eljárás, eljárás, ÁKR

Az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás során, a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási indítványt tehet.

Az ügyben érintett ügyfél.

Az eljáró hatóság részére bizonyítási indítványt kell benyújtania. Attól függően, hogy az eljárásban mi a megjelölt kapcsolattartási forma, az indítvány benyújtható írásban, vagy előterjeszthető szóban is.

Alapvetően nincs, de főszabály szerint a bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást indítványozó fél előlegezi meg.

Az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság.

Az eljáró szerv felettes szerve.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Bizonyítás: Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

Hatóság: az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki.

Ügy: ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.

TMCS