Hatósági bizonyítvány kiállítása bejelentett tűzesetről

A tűzvédelmi hatóság a bejelentett tűzesettel kapcsolatban az ügyfél kérelmére tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A leggyakrabban tűzesetet követően a biztosítással kapcsolatos ügyintézéshez szokták igényelni.

Kulcsszavak: tűzeset, tűzoltó, igazolás, hatósági bizonyítvány, biztosítás, biztosító, tűz, tűzestet, tűzoltóság, katasztrófavédelem, tűzvédelem, tűzvédelmi hatóság, bejelentett tűzeset

A tűzvédelmi hatóság a bejelentett tűzesettel kapcsolatban az ügyfél kérelmére tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A leggyakrabban tűzesetet követően a biztosítással kapcsolatos ügyintézéshez szokták igényelni.

Az eljárás kérelemre indul. A kérelem beérkezését követően – az ügyféllel előzetesen egyeztetett időpontban – a hatóság helyszíni szemlét tart a bizonyítékok megtekintése és az adatok felvétele céljából. A hatóság a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg

A hatósági bizonyítvány a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül kerül kiadásra. Az ügyintézési idő a kérelem hatósághoz történő beérkezését követő napon kezdődik. Személyesen is át lehet venni (az ügyintézővel történő egyeztetés alapján), illetve postai úton történő kézbesítése is kérhető, amelyet a kérelmen jelölni kell.

Mit tartalmaz a hatósági bizonyítvány iránti kérelem?

A tűzeset helye szerinti illetékes tűzvédelmi hatóság, katasztrófavédelmi kirendeltség.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása független attól, hogy az adott ügyben indult-e tűzvizsgálati eljárás, vagy sem. A tűzeseti hatósági bizonyítvány nem tartalmaz adatot a tűz keletkezési okáról, vagy a személyi felelősségről.

Mit tartalmaz a Tűzeseti hatósági bizonyítvány?

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról

1990. évi XCIII. törvény az illetékről

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Hatósági bizonyítvány: A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz

Tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása

Tűzvizsgálat: a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, amelynek célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására

Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység

TMCS