Nyelvvizsgára vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Nyelvvizsga természetes vagy mesterséges, élő vagy holt nyelvből tehető.

Államilag elismert nyelvvizsgának minősül az akkreditált vizsgarendszer szerint, és vizsgáztatási joggal felruházott szervezet által lefolytatott, a nyelvismeret tanúsítására szolgáló nyelvvizsga. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatásra és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akkreditált vizsgaközpont jogosult.

Kulcsszavak: nyelvvizsga, nyelvvizsga támogatás, komplex, támogatott nyelv, bizonyítvány, szaknyelv, nyelvtudás, nyelvvizsga központ, akkreditált

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Nyelvvizsga természetes vagy mesterséges, élő vagy holt nyelvből tehető.

Államilag elismert nyelvvizsgának minősül az akkreditált vizsgarendszer szerint, és vizsgáztatási joggal felruházott szervezet által lefolytatott, a nyelvismeret tanúsítására szolgáló nyelvvizsga. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatásra és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akkreditált vizsgaközpont jogosult.

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Magyar állampolgárságú vizsgázó bármely akkreditált, a vizsgázó által választott idegen nyelvből, a nem magyar állampolgárságú vizsgázó bármely akkreditált idegen nyelvből és magyar nyelvből jelentkezhet vizsgáztatási joggal rendelkező, akkreditált vizsgaközpontnál nyelvvizsgára.

A jelentkezés meghatározott fajtájú, típusú és szintű vizsgára történik. A jelentkező a vizsgaközpont bármely vizsgahelyén tehet vizsgát. A nyelvvizsgáztatás az akkreditált vizsgaközpont által delegált bizottság előtt történik, amely legalább két tagból áll.

A vizsgázóval a vizsga eredményét a vizsgaközpontnak – a vizsgázó kérelmének megfelelően elektronikus vagy postai úton – a vizsga időpontját követően, legkésőbb harminc napon belül kell közölnie.

A vizsgaközpont a sikeres vizsgákról a vizsgaesemény időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül köteles a vizsgabizonyítványt a vizsgázók rendelkezésére bocsátani.

A vizsga eredményéről szóló döntés közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésével kapcsolatban, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.

A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg a részletes szakmai indokolást tartalmazó döntését. A döntés közlésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtott fellebbezéssel élhet, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezést a Hivatal bírálja el.

A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni, melyet a vizsgaközpont állapít meg, azonban nyelvvizsga támogatás vehető igénybe az első komplex nyelvvizsga megszerzése esetén.

Oktatási Hivatal

Milyen készségeket mér a nyelvvizsga?

a) az olvasott szöveg értése,

b) a hallott szöveg értése,

c) az írott szöveg létrehozása,

d) a beszédkészség,

e) közvetítői készség.

A nyelvvizsga egynyelvű, ha az a)–d) pontjban foglalt készségeket méri, és kétnyelvű, ha az a)–e) pontjban foglalt készségeket méri. Az egynyelvű nyelvvizsga kiegészítő vizsgával kétnyelvűvé tehető.

Milyen nyelvvizsga-fajták vannak?

Általános nyelvi és szaknyelvi.

Milyen nyelvvizsga-típusok vannak?

Milyen nyelvvizsga szintek vannak az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete alapján?

a) A2 (belépőfok),

b) B1 (alapfok),

c) B2 (középfok),

d) C1 (felsőfok).

Nyelvvizsga támogatás

503/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Általános nyelvi nyelvvizsga: a mindennapi élethelyzetekben történő idegennyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvismeret meglétét minden készségben méri.

Szaknyelvi nyelvvizsga: szakmai tevékenység során történő idegennyelvi kommunikációhoz szükséges szaknyelvi nyelvismeret meglétét minden készségben méri.

TMCS