Tanúvallomás

A szabálysértési eljárásban tanúként idézhetőek azok a személyek, akiknek az eljárás során bizonyítandó tényről tudomása lehet.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, tanú, vallomás, bíróság, törvényszék, járási hivatal, kormányhivatal

A szabálysértési eljárásban tanúként idézhetőek azok a személyek, akiknek az eljárás során bizonyítandó tényről tudomása lehet.

Azok a személyek, akiknek a szabálysértési eljárás során bizonyítandó tényről tudomása lehet.

A szabálysértési hatóság vagy a bíróság idézésére meg kell jelenni, és vallomást kell tenni.

A tanú idézésre köteles megjelenni és – ha nem áll fenn a tanúvallomás megtagadásának lehetősége, – vallomást tenni. Ha a tanú – jogosulatlanul – a vallomástételt megtagadja, akkor részére rendbírság szabható ki.

A szabálysértési hatóság vagy bíróság által kitűzött határnap.

A tanúnak nem áll fenn fizetési kötelezettsége

szabálysértési hatóság vagy eljáró bíróság

járásbíróság vagy törvényszék

A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság megtéríti.

Nem hallgatható meg tanúként:

a) az, akitől a testi vagy szellemi állapota miatt nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás,

b) minősített adatról az, aki a titoktartási kötelezettség alól az arra jogosult szervtől vagy személytől nem kapott felmentést.

Nem lehet tanúként meghallgatni azt, aki foglalkozásánál, hivatásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomásával e kötelezettségét megsértené.

A tanúvallomást megtagadhatja az, aki

a) az eljárás alá vont személy hozzátartozója,

b) magát vagy hozzátartozóját szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben,

c) médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, az ezzel kapcsolatos kérdésben.

A tizennegyedik életévét be nem töltött személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték más bizonyítási eszközzel nem pótolható.

A tizennegyedik életévét be nem töltött személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték más bizonyítási eszközzel nem pótolható.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanú meghallgatásán törvényes képviselője is részt vehet.

A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a tanú kérelmére vagy hivatalból elrendelheti, hogy a tanú személyes adatait az ügy irataitól elkülönítve, zártan kezeljék.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Szabálysértés: a 2012. évi II. törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás.

Szabálysértési hatóság: a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

TMCS