Hátrányos megkülönböztetés kivizsgálása iránti kérelem

Akit védett tulajdonsága (pl. életkora, neme, fogyatékossága, vallása, nemzetiséghez való tartozása, szexuális irányultsága) miatt hátrány ér, kérelemmel fordulhat a hatósághoz.

Kulcsszavak: hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, zaklatás, akadálymentesítés, fogyatékos, megtorlás, egyenlő bánásmód

Akit védett tulajdonsága (pl. életkora, neme, fogyatékossága, vallása, nemzetiséghez való tartozása, szexuális irányultsága) miatt hátrány ér, kérelemmel fordulhat a hatósághoz.

Kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.

A hatóság eljárása illetékmentes.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

A hatóság végleges döntésével szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknél közigazgatási per kezdeményezhető.

Kártérítés, sérelemdíj,a foglalkoztatási jogviszony helyreállítása nem kérhető.

A hatóság nem tud eljárni hozzátartozók közötti jogvitában, személyes konfliktus esetén, valamint bíróságok vagy más hatóságok által korábban már elbírált ügyekben. A hatóság nem végezheti el jogszabályok felülvizsgálatát sem.

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

Védett tulajdonságok köre:

a) neme,

b) faji hovatartozása,

c) bőrszíne,

d) nemzetisége,

e) nemzetiséghez való tartozása,

f) anyanyelve,

g) fogyatékossága,

h) egészségi állapota,

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,

j) politikai vagy más véleménye,

k) családi állapota,

l) anyasága (terhessége) vagy apasága,

m) szexuális irányultsága,

n) nemi identitása,

o) életkora,

p) társadalmi származása,

q) vagyoni helyzete,

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

s) érdekképviselethez való tartozása,

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt védett tulajdonsága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

Közvetett hátrányos megkülönböztetés

Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a védett tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.

Zaklatás

Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek valamely védett tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.

Jogellenes elkülönítés

Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely valamely védett tulajdonsága alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától - anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné - elkülönít.

Megtorlás

Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget.

Közérdekű igényérvényesítés

Ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan védett tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti, civil és érdek-képviseleti szervezet, szakszervezet, illetve nemzetiségi önkormányzat a hatóság előtt eljárást indíthat.

Civil és érdek-képviseleti szervezet:

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet, amelynek alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet céljai között a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, illetve társadalmi felzárkózásának elősegítése vagy a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt emberi és állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzetiség tekintetében a nemzetiségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a szakszervezet

Array

EBH