Közérdekű adatok megismerése iránti igény előterjesztése (NKFI Hivatal)

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál (NKFI Hivatal) közérdekű adat megismerésére kérelem terjeszthető elő.

Kulcsszavak: közérdekű adat, adatigénylés, adatkezelő, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, NKFI Hivatal

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál (NKFI Hivatal) közérdekű adat megismerésére kérelem terjeszthető elő.

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet bárki előterjeszthet.

A közérdekű adat megismerésére az NKFI Hivatalnál szóban (1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.), illetve írásban (postai levélben a 1077 Bp., Kéthly Anna tér 1. címen vagy elektronikus úton a nkfihivatal@nkfih.gov.hu email-címen) és az e-Papír felületen bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az NKFI Hivatal az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget, ami indokolt esetben (ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az NKFI Hivatal alaptevékenységé- nek ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár) – az igénylő előzetes, 15 napon belüli tájékoztatása mellett – egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően az NKFI Hivatal tájékoztatja. Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00334820-00000000 számú számlájára történő befizetéssel.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A közérdekű adatok megismerése megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő bírósághoz - Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.)- fordulhat jogorvoslatért, továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; ugyfelszolgalat@naih.hu).

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
• 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

 

Array

NKFI HIVATAL