Pécs - Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Kulcsszavak: Köztemetés, Szociális temetés, önkormányzati temetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.

Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel, az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír.

A köztemetés iránti kérelmeket az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani.

 

Ha az elhunyt eltemettetésére köteles személy kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy a felszólítás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül gondoskodjék elhunyt hozzátartozója eltemettetésről.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

 

Személyes megjelenés esetén:

 

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály

 

Hajléktalan személyek ügyeiben az eljárás lefolytatására a III. számú Területi Szociális Központ illetékes.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

 

A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.

 

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

Ha az eltemettetésére köteles személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről. A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy erre irányuló kérelme/nyilatkozata.

Amennyiben az eltemettetésére köteles személy az elhunyt eltemettetéséről a megjelölt határidőn belül nem gondoskodik, a területileg illetékes szociális központ a köztemetésre irányuló kérelem/nyilatkozat tudomásszerzésétől számított 21 napon belül az elhunyt köztemetését rendeli el.

A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

 A 3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelet alapján, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

 

Ha a haláleset nem a bejelentett lakóhelyen történt, az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az eltemettetésről gondoskodó önkormányzatnak megtéríti és a köztemetés költéségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A köztemetés költsége magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is.

A köztemetést az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó gazdasági társasága útján biztosítja.

Array Array

Pécs Település