Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy, személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel a meghatározott egyéb feltételeknek.

Kulcsszavak: ingatlan, tevékenység, üzletszerű, kezelő, ingatlankezelő, szolgáltatás, kérelem, igazolás, társasház

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy, személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel a meghatározott egyéb feltételeknek.

Aki üzletszerűen kíván társasház-kezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak (Megyei/Fővárosi Kormányhivatal járási hivatala) bejelenteni. 

A társasházkezelő a tevékenységi körén belül:

a) a társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan,

b) a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat,

c) a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.

Aki üzletszerűen kíván ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

A természetes személy szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

a) a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatával,

b) olyan, a munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolással, mely szerint olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja, vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,

c) az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatával,

d) a köztartozás-mentességet 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal (ha a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban).

A gazdálkodó szervezet szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a  feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

a) 90 napnál nem régebbi cégkivonattal, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatával,

b) a köztartozás-mentességet 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal (ha a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban).

Amennyiben a szolgáltató nem csatolja a c)-d) pontok szerinti iratokat, a hatóság a bejelentés vagy engedély feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz.

Az eljárás illetéke 3000 Ft. 

Fővárosi és Megyei Kormányhivatal

A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerű társasházkezelői vagy az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet.

szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását,

 szolgáltató: a szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás

TMCS