Haláleset bejelentése anyakönyvezés céljából - Tájékoztatás

A halálesetet anyakönyvezés céljából be kell jelenteni.

Kulcsszavak: haláleset, haláleset bejelentése anyakönyvezés céljából, anyakönyv, halál, anyakönyvvezető, halottvizsgálati bizonyítvány, holttest, halotti anyakönyvi kivonat, halál, elhalálozás, elhunyt

A halálesetet anyakönyvezés céljából be kell jelenteni.

Magánszemélyek:

a haláleset bejelentését követően.

Hivatalból:

A halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a halottvizsgálati bizonyítvány három példányát megküldi a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek.

A haláleset bejelentését követően, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül a hozzátartozó (az eltemetésre kötelezett személy) vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az anyakönyvvezető részére az elhalt magyar állampolgár

átadja, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát bemutatja.

A haláleset anyakönyvezésére irányuló eljárásban jegyzőkönyvet kell felvenni.

A bejegyző anyakönyvvezető vagy hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv megkeresi a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt. A születést nyilvántartó anyakönyvvezető a papír alapú anyakönyv születési anyakönyvi bejegyzése adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.

Ha az elhaltnak halálakor házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata állt fenn, a halálesetet bejegyző megkeresi a házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezetőt. A házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezető a papír alapú anyakönyv házassági vagy bejegyzett élettársi anyakönyvi bejegyzése adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.

Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással - könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal - érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.

Az anyakönyvvezető elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) jogosult

Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi.

Ha

a Magyarországon történt születést és halálesetet - ha az az anyakönyvvezető tudomására jut - ekkor is be kell jegyezni az anyakönyvbe. Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.

halálesetet anyakönyvezés céljából - legkésőbb az azt követő első munkanapon - az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.

Adatok, amit meg kell adni

Az elhaltra vonatkozóan:

A túlélő házastársra vagy bejegyzett élettársra vonatkozóan:

Ha magánszemély a bejelentő:

A haláleset tényét és időpontját orvos által kiállított bizonyítvány igazolja.

A halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a halottvizsgálati bizonyítvány három példányát megküldi a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek.

A haláleset bejelentését követően, az eltemetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az anyakönyvvezető részére

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha az az eltemetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll - a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvvezetőnek átadja, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát bemutatja.

Az eljárás illetékmentes.

Bármely anyakönyvvezetőhöz benyújtható.

A központi anyakönyvi szerv – e feladatok tekintetében – ellátja az anyakönyvi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervek szakmai irányítását.

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

A fővárosi és megyei kormányhivatal meghatározott döntésével szemben benyújtott fellebbezést a központi anyakönyvi szerv bírálja el.

A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs.

Ki lehet anyakönyvvezető a haláleset bejelentésénél?

A hazai anyakönyvezést halálesetnél Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.

Ha nem állapítható meg, hogy az anyakönyvi esemény bekövetkezésének időpontjában melyik anyakönyvvezető lett volna illetékes, vagy az eredetileg vezetett anyakönyvek külföldön vannak, az anyakönyvi bejegyzés teljesítésére Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

E mellett Budapest Főváros Kormányhivatala anyakönyvezi:

Eljáró anyakönyvvezető kijelölése:

Ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, a halálesetet a holtnak nyilvánított személy születését nyilvántartó anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az  anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

eltemetésre (eltemettetésre) kötelezett: A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: aki a temetést szerződésben vállalta; akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;  az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik.

Array

TMCS