Aktív korúak ellátásának igénylése - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, melynek két típusa van: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Kulcsszavak: aktív korú, gyermek, foglalkoztatás, szülő, ellátás, támogatás, nyugdíjkorhatár, kormányhivatal, szociális, munkavállalás, munkaerő

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, melynek két típusa van: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Aktív korú személy, aki

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az a személy, aki

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani.

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, mely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti.

Az ügyintézési határidő 21 nap.

A kérelem formanyomtatvány, illetve:

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

Az eljárás illetékmentes.

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási, kerületi (főváros) hivatal.

Jogorvoslati ügyekben a Megyei Kormányhivatal vagy Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, 2018-ban 22 800 Ft.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 48.795,- forintot. 

Ha az ellátásban részesülő személy családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800,- Ft) állapítottak meg, a részére folyósított ellátás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának (48.795,- Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét, azaz 25.995,- forintot.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy

háztartásaz egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a vér szerinti vagy örökbefogadó szülővel, annak házastársával, vagy élettársával életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

kereső tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírói, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység.

Array

NISZ ZRT.