Időskorúak járadékának igénylése - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: időskorú, nyugdíjkorhatár, járadék, jövedelem, szociális ellátás, szociális, nyugdíj, társadalombiztosítás, kormányhivatal,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át,

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani.

 

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, mely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti.

Ügyintézési határideje 8 nap, kivéve, ha az igényléskor nem áll rendelkezésre a kérelem elbírálásához szükséges összes adat, mert ebben az esetben 21 nap.

A kérelem formanyomtatvány, illetve a jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

Az eljárás illetékmentes.

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási, kerületi (főváros) hivatal.

Jogorvoslati ügyekben a Megyei Kormányhivatal illetve Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Az ellátás összege jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén:

A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a járadék összege a fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van

Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

Háztartásaz egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

Kereső tevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a szociális szövetkezet tagja, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel

Array

NISZ ZRT.