Talajterhelési díj bevallás

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Kulcsszavak: talajterhelési díj, kibocsátó

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Tárgyévet követő év március 31-ig bevallási és befizetési kötelezettségének kell eleget tenni. Az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmények, mentességek iránti kérelmet szintén tárgyévet követő év március 31. napjáig be kell nyújtani.

A díj késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóságnak kötelessége végrehajtási eljárást indítania azon adózók felé, akik önként nem tejesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel.

 

Bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31.

Bevallás a talajterhelési díjról

Befizetési határidő a tárgyévet követő év március 31.

A talajterhelési díjat Kiskunhalas Város Önkormányzat 11732064-15338806-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 24.§-a alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzat adóhatósága látja el.

Adóügyekben az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezések elbírálására jogosult hatóság felettes szerveként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jár el.

Mentesség, kedvezmény:

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az adóévet megelőző évben nem éri el a legkisebb öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét.

(2) 50%-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó a talajterhelési díjból, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét, de nem haladja meg a kétszeresét.

A talajterhelési díj alapja és mértéke:

A talajterhelési díj mértéke: „TTD” = A x E x T

Díjfizetés alapja: „A”, a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

A talajterhelési egységdíj mértéke: „E” = 1200 Ft/m3 (2012. február 1-től)

A területérzékenységi szorzó mértéke: „T” =1,5

A talajterhelési díj mértéke csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra megbízott szervezettel szállíttat el.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.

Meghatalmazás, amennyiben meghatalmazott jár el.

Nyilatkozat önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény igénybevételéhez.

Méltányossági adatlap társas vállalkozások részére, ill. méltányossági adatlap magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára, amennyiben fizetési kedvezmény (halasztás, részletfizetés, mérséklés) igénybevétele indokolt, tekintettel az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.törvény 198-201. szakaszaira.

- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény

- 30/2012. (IX.28.) számú Kt. rendelet a talajterhelési díjról

- Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.törvény

- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

- Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

- 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Kiskunhalas Település