neih.gov.hu/szintbe-sorolas oldalon tekintheti meg.

A biztonsági szintbe sorolás nyilvántartásba vétele az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 14. § (2) bekezdésének a) pontja, a 15. § (1) bekezdésének b) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/D. § (1) bekezdésének a) pontja által együttesen kijelölt eljárásban történik.

">

Biztonsági szintbe sorolás (NEIH)

Az eljárás alább ismertetett rendje előreláthatólag 2019. január 1-től kerül bevezetésre. Az eljárás aktuális menetét a neih.gov.hu/szintbe-sorolas oldalon tekintheti meg.

A biztonsági szintbe sorolás nyilvántartásba vétele az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 14. § (2) bekezdésének a) pontja, a 15. § (1) bekezdésének b) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/D. § (1) bekezdésének a) pontja által együttesen kijelölt eljárásban történik.

Kulcsszavak: biztonsági szint

Az eljárás alább ismertetett rendje előreláthatólag 2019. január 1-től kerül bevezetésre. Az eljárás aktuális menetét a neih.gov.hu/szintbe-sorolas oldalon tekintheti meg.

A biztonsági szintbe sorolás nyilvántartásba vétele az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 14. § (2) bekezdésének a) pontja, a 15. § (1) bekezdésének b) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/D. § (1) bekezdésének a) pontja által együttesen kijelölt eljárásban történik.

Az Ibtv. 2. § (1)-(2) bekezdésével érintett jogalanyok, a (3)-(7) bekezdéssel érintett szervezetek kivételével.

A biztonsági szintbe sorolást alapértelmezés szerint az ügyfél szervezet egészére kell elvégezni. Ha azonban az Ibtv. 9. § (2) szerinti információbiztonságért felelős, üzemeltetésért felelős, üzemeltetést végző vagy fejlesztést végző szervezeti egységek azonosíthatók az ügyfél szervezetnél, akkor ezeket a területeket önálló biztonsági szintbe kell sorolni, és további egy biztonsági szint vonatkozik az ügyfél szervezet fennmaradó részére.

A szervezet vagy szervezeti egységek biztonsági szintbe sorolásához a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 2. melléklete szerinti meghatározások elemeit végig kell venni, hogy az érintett területre érvényesek‑e – ez minden egyes terület esetén külön NEIH-BSZS űrlapon rögzíthető, a Szintbe sorolás fülön, mely alapján a NEIH-BSZS űrlap Összegzés fülén automatikusan kiszámításra kerül a biztonsági szintbe sorolás eredménye. Ennek során nem kell alkalmazni a "high water mark" elvét, azaz egy szervezeti egységre érvényes állítást nem kell a szervezet egészére érvényes állításnak tekinteni.

A NEIH-BSZS űrlapon a fentieken túl az alábbi adatokat kell megadni:

Költségvetési szerv mulasztása esetén a hatóság felszólítja a szervezetet kötelezettségének teljesítésére, felügyeleti szerv intézkedését kérheti, illetve információbiztonsági felügyelő miniszter általi kirendelését kezdeményezheti.

Egyéb jogalany mulasztása esetén a hatóság felszólítja a szervezetet kötelezettségének teljesítésére, illetve 50 ezer Ft-tól 5 millió Ft-terjedő eljárási bírságot szabhat ki, szükség esetén az eljárás során több ízben is.

Ügyfél adatszolgáltatásának határideje:

2013. július 1-jén a kötelezett szervezetnél fennálló adatkezelés esetén a biztonsági szintbe sorolás bejelentési határideje: 2014. július 1.

Azon szervezetek, amelyek 2013. július 1-jét követően kezdik meg adatkezelési tevékenységüket (e tekintetben jogelőd nélkül), az adatkezelés megkezdését követő 1 éven belül kötelesek bejelenteni a biztonsági szintbe sorolás eredményét.

A szervezet, illetve a szervezeti egységek vagy területek biztonsági szintjét az első megállapítást követően 3 évenként felül kell vizsgálni.

Ha valamely terület biztonsági szintje megváltozik, vagy felülvizsgálat helybenhagyja, az így kapott NEIH-BSZS űrlapokat a változást követő 8 napon belül kell bejelenteni.

Hatóság ügyintézési határideje:

Sommás eljárás esetén: az eljárás megindulását követő 8. nap.

Teljes eljárás esetén: az eljárás megindulását követő 30. nap.

Az ügyintézési határidőbe az ügyfél késedelmének, mulasztásának időtartama nem számít bele.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (közigazgatási per)

NEIH-BSZS űrlap

A tájékoztatóban hivatkozott űrlap jelenleg nem elérhető, kialakítás alatt van.

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2016. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

biztonsági szint: a szervezet felkészültsége az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott biztonsági feladatok kezelésére

biztonsági szintbe sorolás: a szervezet felkészültségének meghatározása az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott biztonsági feladatok kezelésére

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli

kritikus adat: az Infotv. szerinti személyes adat, különleges adat vagy valamely jogszabállyal védett adat

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

elektronikus információs rendszer: az adatok, információk kezelésére használt eszközök (környezeti infrastruktúra, hardver, hálózat és adathordozók), eljárások (szabályozás, szoftver és kapcsolódó folyamatok), valamint az ezeket kezelő személyek együttese

adatgazda: annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahová jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz az adat kezelését rendeli, illetve ahol az adat keletkezik

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

üzemeltető: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéni vállalkozó, aki vagy amely az elektronikus információs rendszer vagy annak részei működtetését végzi és a működésért felelős

Array

NEIH