Települési Támogatás - a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásra

Önkormányzatunk a gyermek beiskolázási költségeihez hozzájárul.

Kulcsszavak: családban egy főre jutó jövedelem, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, életvitelszerű lakás, beiskolázás

Önkormányzatunk a gyermek beiskolázási költségeihez hozzájárul.

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülők nyújthatnak be kérelmet, amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (57 000 Ft.) és más jogcímen, normatív jogon nem jogosult támogatásra.

A szülő, törvényes képviselő a kitöltött kérelmet és a megjelölt mellékleteket benyújtja.

A kérelem tárgy év júliusában és augusztusában nyújtható be.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

Szociális helyzet igazolását szolgáló igazolások:

Személyes megjelenés esetén bemutatandó:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület.

Az eljárás hivatalból - szociális intézmények, nevelési- társadalmi szervezet kezdeményezésére - is indítható. A kérelem benyújtható a szociális intézmények felé is.

A települési támogatás utalvány formájában adható. Az utalvány beváltó helyeket évente, a megállapító határozat mellékleteként ismertetjük.

Támogatás összege gyermekenként 6.000,- Ft.

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

Méltányossági jogkör gyakorlása a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság hatásköre.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete.

sommás eljárás: A hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

a) hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

teljes eljárás: ha az eljárást megindító nyilatkozat (kérelem) hiányos a kérelmet teljes eljárásban intézi, hiánypótlásra szólít fel

lakcím: a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

életvitelszerű lakás: abban a lakóingatlanban, amely ténylegesen, életvitelszerűen a háztartása életének helyszínéül szolgál, ott, ahol a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi és ott, ahol a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet folytatja, és ahonnan életét szervezi.

Budapest 13. ker. Település