Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, és tevékenységét Budapest Főváros Kormányhivatalának bejelentette. A Hivatal az utazási vállalkozásokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, közérdekből nyilvános adatokat naprakészen közzéteszi.

Kulcsszavak: Utazási iroda, bejelentés, utazásszervezés, utazásközvetítés, utazásszervezői tevékenység, utazásközvetítői tevékenység, nyilvántartás, nyilvántartásba vétel

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, és tevékenységét Budapest Főváros Kormányhivatalának bejelentette. A Hivatal az utazási vállalkozásokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, közérdekből nyilvános adatokat naprakészen közzéteszi.

Az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet folytató személyek, képviseletre jogosultjaik, törvényes meghatalmazottjaik.

A tevékenység megkezdésével ill. folytatásával összefüggésben az utazási vállalkozónak bejelentést kell tennie a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé. A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi - e-mail címét,
2. az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
3. az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
4. a tevékenységért felelős személy nevét, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása esetében a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat számát,
5. az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
6. az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölését.

A bejelentéshez csatolni kell a szükséges mellékleteket.

Az üzletszerű tevékenység keretében végzett  utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység Magyarország területén történő jogszerű folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentés nélkül végzett, a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység folytatása esetén Budapest Főváros Kormányhivatal bírságot szab ki és a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A szolgáltató az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően köteles bejelentését megtenni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság a szolgáltatót. A bejelentés nem megfelelése esetén a kereskedelmi hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A bejelentéshez csatolandó dokumentumok:

·         Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének igazolását, valamint annak igazolását, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (erkölcsi bizonyítvány)

·         Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

·         Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (erkölcsi bizonyítvány).

·         Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának igazolása.

·         Tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okirat.

·         Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott C1 típusú (felsőfokú) államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványának meglétét igazoló okirat.

·         Tevékenységért felelős hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásának igazolása.

·         10.000,- Ft eljárási díj befizetésének igazolása, Budapest Főváros Kormányhivatala számlaszáma: 10023002-00309653-00000000.

·         Amennyiben a bejelentő utazási vállalkozó – a bejelentés benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában.

·         Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. b) vagy c) pontja (nemzetközi tevékenység) vonatkozásában (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontja (belföldi utaztatási tevékenység) vonatkozásában (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Nyilatkozat nyilvántartás vezetési kötelezettség teljesüléséről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (12) bekezdése alapján) (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Nyilatkozat az utazási csomag személyszállítási eleméről (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Személyszállítást (repülőjárat, közúti, vasúti illetve vízi) is tartalmazó utazásszervezői tevékenység kapcsán: Biztosítás megkötésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 9/A. §-a vonatkozásában (Belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenység folytatása esetén mindkét tevékenységhez kapcsolódóan szükséges lehet!) (kizárólag utazásszervezői tevékenység esetén lehet szükséges).

·         Amennyiben az ügyfél az adott iratot másolatban csatolja, úgy nyilatkozat arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

A bejelentéshez 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kell igazolni.

A befizetést:

  1. fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás), 
  2. készpénz-átutalási megbízás, vagy 
  3. az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján

kell teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az 1. és 3. pont szerint van lehetőség.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

A nem e-nyomtatvány elérhetősége:

Formanyomtatvány utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentéséhez

E-nyomtatvány elérhetősége:

Általános nyomtatvány a 365/2016.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott egyes hatósági feladatokkal összefüggő hatósági eljárásokhoz

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII.21) NGM rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

utazásszervezői tevékenység: az utazó részére nyújtott, olyan kereskedelmi tevékenység, amelynek során az utazásszervezői tevékenységet végző közvetlenül vagy másik kereskedő közreműködésével üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásokat (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) állít össze, és értékesít, vagy kínál értékesítésre, valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesekre vonatkozó szerződésekről szóló kormányrendelet szerint adatokat továbbít más kereskedőnek;
utazásközvetítői tevékenység: olyan üzletszerű gazdasági tevékenység, amelynek keretében az utazásközvetítő az utazásszervezői tevékenységet végző megbízása alapján az utazó részére utazási szolgáltatást kínál, valamint az utazásszervező nevében szerződést köt;
kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat
tevékenységért felelős személy: az utazási által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy olyan személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott, az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő olyan személy, aki rendelkezik az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint nyelvismerettel.

Array

BFKH KHENF