Szállásadó nyilatkozata a hozzájárulás módjáról

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy  a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy

Kulcsszavak: szállásadó nyilatkozata a hozzájárulás módjáról, szállásadói nyilatkozat, szállásadó, lakcímbejelentéshez való hozzájárulás módjáról

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy  a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy

Elektronikus úton  a szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozatot az terjesztheti elő

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozathoz ki kell töltenie az ezzel kapcsolatos kérelmet, amelynek során nyilatkozik a szállásadói hozzájárulás választott módjáról. A kérelem űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

Az ügyintézési határidő - ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, ennek hiányában 60 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozat illeték- és díjmentes. 

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi- és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Személyi azonosító: a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárt törvényben meghatározott adatkezelés során egyértelműen azonosító, különleges adatra nem utaló – külön törvényben meghatározott módon képzett – számjegysor.

Központi azonosítási ügynök (KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy a saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

 

Array

EKTFO