Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás során az öregségi nyugdíjasnak nem minősülő biztosítottak a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában szereplő, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaikról és kereseteikről, jövedelmeikről kapnak kimutatást. Az ügyfél ennek kézhezvételét követően nyilatkozhat azokról az adatokról, amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy ha az adatokban eltérést tapasztal. Ez esetben megtörténik a hiányzó adatok beszerzése, a téves adatok javítása, törlése.

Kulcsszavak: nyugdíj, egyeztetés, kimutatás, szolgálati ,évek, adategyeztetés, ONYF, nyugdíjfolyósító, nyugellátás, nyugdíjbiztosítási, társadalombiztosítás, igazolás, egyeztetés, elismerés, szolgálati idő, ledolgozott idő, jogviszony, jogosultsági idő, nyugdíjbiztosítás, eljárás, nyugdíj

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás során az öregségi nyugdíjasnak nem minősülő biztosítottak a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában szereplő, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaikról és kereseteikről, jövedelmeikről kapnak kimutatást. Az ügyfél ennek kézhezvételét követően nyilatkozhat azokról az adatokról, amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy ha az adatokban eltérést tapasztal. Ez esetben megtörténik a hiányzó adatok beszerzése, a téves adatok javítása, törlése.

Öregségi nyugdíjban még nem részesülő természetes személy, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Az eljárás kérelemre kizárólag elektronikus úton indítható: az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személy az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be kérelmét. (Az ügyfél a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba bejelentett adatok igazolásáról hatósági bizonyítvány kiállítását is kérheti, az erre irányuló eljárás indítható postai úton és személyesen is.)

Adategyeztetési eljárás esetén az eljáró szerv az eljárás megindítását követő 5 napon belül egy részletes kimutatást küld az ügyfél részére, amely tartalmazza a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban az ügyfélre vonatkozóan megtalálható, alábbi adatokat:

A kimutatást tartalmazó értesítés kézhezvételét követően az ügyfélnek 30 nap áll a rendelkezésére, hogy az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tegyen a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé, és egyidejűleg megküldje a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumokat.

Ha valamely irat beszerzése hosszabb időt vesz igénybe, kérheti az adategyeztetési eljárás szüneteltetését. A szüneteltetett eljárást azonban csak az ügyfél kérelmére folytatja az eljáró szerv. Amennyiben a szüneteltetés kezdő időpontjától számított hat hónapon belül nem kezdeményezi az eljárás folytatását, az adategyeztetési eljárás megszűnik.

Az ügyfél észrevételei illetve a megküldött okiratok alapján a nyugdíjbiztosítási szerv bizonyítási eljárást folytat le, ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti, illetve az állami adóhatóságnál adategyeztetést, adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

A tisztázott adatok alapján az egyeztetési eljárást a nyugdíj biztosítási szerv határozattal zárja le, mely tartalmazza a nyilvántartott adatok teljes körét, az adatmódosításokat, vagy az ügyfél által kért adatmódosítások megtagadását és annak okát.

Az adattisztázás célja, hogy a majdani nyugdíj megállapításakor már – az ügyfél által is megismerten – rendelkezésre álljanak azok az adatok, mely a nyugdíjra való jogosultság, és annak összege megállapításához szükségesek.

Adategyeztetési eljárás lefolytatása naptári évenként egyszer kérelmezhető.

Az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje az eljáró nyugdíjbiztosítási szerv részéről 75 nap.

Az ügyfélnek  – az értesítés kézhezvételét követően – 30 nap áll rendelkezésére, hogy nyilatkozzon arról, ha a kimutatásban szereplő adatok hibásak vagy hiányosak.

A nyomtatványok a https://kiertesites.onyf.hu/ honlapon, azonosítást követően érhetőek el. 

Adategyeztetési eljárás megindításához:

- Kérelem adategyeztetési eljárás iránt

- Kérelem adategyeztetési eljárás iránt, ha külföldön is dolgozott [a dokumentum elnevezése: Kérelem (nemzetközi)]

Adategyeztetési eljárásban a nyilatkozattételhez:

- Elfogadó/észrevételező nyilatkozat (kimutatás adataira vonatkozóan)

- Bejelentés-nyilatkozat (az adatokat igazoló dokumentumok beküldéséhez)

Hatósági bizonyítvány kiállításához:

- Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására

- Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására, ha külföldön is dolgozott [a dokumentum elnevezése: Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására (nemzetközi)]

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az adategyeztetési eljárást illetve a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást az ügyfél lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal kerületi/járási hivatala folytatja le (Budapesten kizárólag a VIII. kerületi hivatal).

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala országos illetékességgel jár el, ha

A határozat ellen a közlését követő 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezni. A fellebbezést – az ügyszámra hivatkozással – az elsőfokú határozatot kiadó szervhez kell benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el, mely szerv – a másodfokú eljárás keretében – a sérelmezett döntést, és az azt megelőző eljárást is vizsgálja. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az ügyfélnek az elsőfokú eljárásban nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést indokolni kell.

Az adategyeztetési eljárás során az ügyfelek részletes kimutatást kapnak a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokról (biztosítási idők, egyéb szolgálati idők, nők kedvezményes öregségi nyugdíjához jogosító idők, 1987. december 31. utáni keresetek, jövedelmek, levont és befizetett nyugdíjjárulékok, szolgálati időnek nem minősülő időszakok).

Elektronikus ügyintézés keretében az észrevétel megtételére, illetőleg azt igazoló dokumentumok beküldésére Ügyfélkapun keresztül van lehetőség, az erre a célra rendszeresített „Elfogadó/Észrevételező nyilatkozat” nyomtatvány kitöltésével.

Az eljáró szerv az egyeztetési eljárást a tényállás tisztázását követően határozattal zárja le, amely tartalmazza a biztosított elismerhető szolgálati idejét, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idejét, valamint egyéb, a későbbi nyugdíj-megállapítás során felhasználásra kerülő adatait, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra.

Az adategyeztetési eljárás kezdeményezése mellett lehetőség van arra is, hogy a megszerzett szolgálati időről, illetve a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő más adatokról hatósági bizonyítvány kiállítását kérjék.

Ezen eljárás kezdeményezése lehetséges elektronikus úton (Ügyfélkapun keresztül), illetve személyesen vagy postai úton is, az eljárás megindításához szükséges formanyomtatvány kitöltésével. A kérelmet az alábbi postacímre kell eljuttatni: 1916 Budapest.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállítását kérő biztosított olyan szolgálati idő elismerését kéri, amely a nyilvántartásban nem szerepel, vagy 1954. december 31-ét követően született és vele adategyeztetést még nem folytattak le, az eljárást fel kell függeszteni és hivatalból adategyeztetési eljárást kell lefolytatni.

„Újraküldés” űrlap 

„Kapcsolattartás módjának megváltoztatása” űrlap 

„Fellebbezés” űrlap 

Papír alapú „Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására” nyomtatvány

Papír alapú „Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására (nemzetközi)” nyomtatvány

1997. évi LXXXI. törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról

168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Array

NISZ ZRT.