Keresetlevél benyújtása az IKR-rendszeren keresztül

Az IKR rendszer egy űrlap benyújtást támogató szolgáltatás, amelyen keresztül a Kormányhivatalok, vagy járási és kerületi hivatalok döntéseivel szemben terjeszthető elő beadvány az első fokon eljáró hivatalnál.

Kulcsszavak: keresetlevél, IKR, közigazgatási per, rendszer, benyújtás, e-kormanyablak,

Az IKR rendszer egy űrlap benyújtást támogató szolgáltatás, amelyen keresztül a Kormányhivatalok, vagy járási és kerületi hivatalok döntéseivel szemben terjeszthető elő beadvány az első fokon eljáró hivatalnál.

A közigazgatási szerv döntésének felülvizsgálatát kérő személy vagy képviselője.

A felhasználó az ügyintézési felületre Ügyfélkapus felhasználói neve és jelszava megadásával, vagy részleges kódú telefonos azonosítója (RKTA) megadásával léphet be az Elektronikusan gombra kattintva, vagy a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ honlapon. 

Sikeres belépés után az „Új beadvány készítése” vagy a már megkezdett „Beadvány folytatása” lehetőségeket választhatja ki, illetve tájékoztató anyagot tekinthet meg.

Az „Új beadvány készítése” menü választása esetén elsőként az ügytípust és annak konkrét eljárási cselekményét kell kiválasztani.

A felhasználó kiválasztja a megfelelő ágazatot (Bíróság), a szakterületet (Közigazgatási per), feladatcsoportot, majd az ügytípus (Közigazgatási perindító keresetlevél beterjesztése) alatt a megfelelő eljárási cselekményt.

Ezt követően a rendszer a benyújtó adatait kéri rögzíteni (melyek egy része automatikusan átemelődik a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból).

Az „Űrlapválasztás” felületen szereplő funkciógombok a különböző kitöltési munkafázisokban a következők lehetnek:

A felhasználó legördülő menü használatával kiválasztja az első fokú határozatot hozó hivatalt. Az általános illetékességi szabályok alapján automatikusan kitöltésre kerül a Bíróság és az Alperes mező, amelyek azonban - szükség esetén – a felhasználó által felülírhatók.

A felhasználónak kell kitölteni a felperes adatait, egy legördülő menü használatával tudja kiválasztani a fél minőségét: természetes személy, egyéni vállalkozó, cég, egyéb szervezet. A mezők kitöltése után menteni kell.  Sikeres mentést követően végezhető el az űrlap véglegesítése, amely során a kitöltött űrlap ellenőrzése történik meg, illetve az űrlap .PDF fájlként is előállításra kerül. Ha a véglegesítéshez a felhasználó újra a képernyő bal oldalán található Űrlapkezelés feladatelemre kattint, akkor az alábbi képernyőről folytathatja a munkát.

A Véglegesítés gombra kattintva megtörténik az űrlap ellenőrzése. Az ellenőrzés eredményéről a rendszerfigyelmeztető üzenetben tájékoztatja a felhasználót.

A felhasználó a kitöltött és véglegesített űrlapot AVDH webszolgáltatás segítségével tudja hitelesíteni. A hitelesítés elindítása a gombra való kattintással kezdeményezhető.

A felhasználó az űrlaphoz szükséges mellékleteket (pl. keresetlevelet, meghatalmazást, stb.) a Dokumentumkezelés menüpontra kattintva tudja feltölteni.

Amennyiben a felhasználó elvégezte a kitöltött űrlap és a csatolt dokumentumok ellenőrzését, valamint hitelesítését, a Beküldés menüpont segítségével benyújthatja az elektronikus beadványát a címzett hivatal felé.

A beküldést követően további űrlapok és csatolmányok csak új beadványban továbbíthatóak.

A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke fő szabály szerit 30 000 forint. Eltérő szabályok alkalmazandók marasztalási perben, valamint akkor, ha az eljárás tárgya adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel, versenyfelügyeleti üggyel, sajtótermékkel és a panaszügyek kivételével médiaszolgáltatással, továbbá elektronikus hírközléssel vagy közbeszerzéssel kapcsolatos.

elsőfokon eljáró közigazgatási szerv

Elsőfokon ítélkezik a közigazgatási és munkaügyi bíróság, illetve törvényben meghatározott esetben a törvényszék vagy a Kúria.

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

IKR: Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer

AVDH: Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés

TMCS