A Bizottság 2305/2003/EK rendelete (2003. december 29.) alapján a harmadik országokból származó árpa behozatala az Európai Unióba 16 Euró/tonna vámtétel mellett történővámkontingens e

A  szabályozás a 1003  KN –kódok alá tartozó árpa (1003 10 00 és a 1003 90 00 KN )  behozatali vámkontingensére vonatkozik 16 euró/tonna vám megfizetése mellett. Ez a vámkontingens minden évben január 1-jén kerül megnyitásra  307 105 tonnára vonatkozóan , a 09.4126 kontingens szám alatt.

Kulcsszavak: Kontingens szám; tolerancia mértéke; vámkedvezmény, alkontingens; teljesítés elszámolás;

A  szabályozás a 1003  KN –kódok alá tartozó árpa (1003 10 00 és a 1003 90 00 KN )  behozatali vámkontingensére vonatkozik 16 euró/tonna vám megfizetése mellett. Ez a vámkontingens minden évben január 1-jén kerül megnyitásra  307 105 tonnára vonatkozóan , a 09.4126 kontingens szám alatt.

Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban  a gabona ágazatban foglalkoztak harmadik országokkal való  kereskedelemmel, valamint rendelkeznek magyarországi székhellyel és szerepelnek a NAV adó és vámazonosítási rendszerében

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek be kell nyújtania az AGRIM engedélykérelem adatlapot és a biztosíték felhasználására vonatkozó nyilatkozatot. Az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám EORI szám),

valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru nyolc számjegyű KN kódját,(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését (15. rovat),  és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) , az  származási országát ( 8. rovat) az „igen” választ kell x-szel megjelölni.

 a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat), a kontingens tételszámát, és a kontingens rendelet számát (20.rovat)

A kérelmezés biztosíték megfizetéséhez kötött  amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). A biztosítékot Ft-ban kell megfizetni készpénzben, vagy bankgarancia formájában. Készpénz esetén a biztosítékot a BFKH mezőgazdasági alszámlájára kell befizetni. http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_biztositek

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

 

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

A 2305/2003/EU rendelet szerint az engedélyeket a Bizottsági értesítés határidejét követően a kérelem benyújtásától számított negyedik munkanapon kell kibocsátani

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A  kérelmező kontingensenként csak egy kérelmet nyújthat be hetente a BFKH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon, amíg a kontingens ki nem merül

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a gabona ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat:

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

KONTINGENS IDŐSZAK, KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK:  azt az időintervallumot jelenti, amelyre a a kontingens keretében meghirdetett menyiség  behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingens év lehet naptári, vagy gazdasági év, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran  osztják alidőszakokra.                                               

VIS MAJOR: Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.  Az AGRIM engedély jogosultjának, az engedély érvényességének idején belül kell az engedély meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül.                                                                                                                                         KONTINGENS SZÁM: A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik  az adott relációhoz  és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban.    

Array

BFKH KHENF