Bevásárlóközpont üzemeltetése

A bevásárlóközpont üzemeltetése kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység. Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (jegyző) bejelenteni.

Kulcsszavak: bevásárlóközpont, bejelentés, kereskedelem, fenntartó, üzemeltető, vállalkozás, bejelentésköteles tevékenység

A bevásárlóközpont üzemeltetése kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység. Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (jegyző) bejelenteni.

A bevásárlóközpont fenntartója, üzemeltetője. 

Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni (személyesen, írásban). A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.

A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén – a külön jogszabályban foglaltak szerint – a jegyző a következő szankciókról dönthet:

a) ideiglenes bezárást rendelhet el,

b) azonnali bezárást rendelhet el,

c) ha a kereskedő tevékenysége a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében

ca) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve az üzlet kötelező éjszakai zárva tartását rendeli el,

cb) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet,

cc) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát,

d) megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését,

e) bírságot szabhat ki, illetve

f) a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz.

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a jegyző a szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A bejelentés igazgatási szolgáltatási díja 3000 Ft

kereskedelmi hatóság: jegyző (a bevásárlóközpont helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző).

A kereskedelmi hatóság a bejelentett bevásárlóközpontokról nyilvántartást vezet.

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése tartalmazza:

a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,

c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

d) a bevásárlóközpont elnevezését,

e) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,

f) a területhasználatának jogcímét,

g) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá

h) az üzletek, más árusítóhelyek számát.

Ellenőrzést végző hatóságok lehetnek: jegyző, népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörében eljárva a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala.

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak.

fenntartó: a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős.

üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.

TMCS